Träbyggnadsteknik

Den huvudsakliga inriktningen för forskningsområdet Träbyggnadsteknik inom ämnet byggteknik är träbyggnadsteknik och tillämpad mekanik. Forskningen är i stor utsträckning tillämpad och bedrivs i nära samverkan med industrin.

Vår forskning

Forskningen om träbyggnadsteknik vid institutionen för byggteknik handlar om att utveckla användningen av trä och träbaserade material i modernt byggande. Vi arbetar med ett antal laborativt inriktade forskningsprojekt. Som ett paraply över vår forskning i träbyggnadsteknik spänner jämförande modellering med finita element-metoden. Vi forskar i nära samarbete med industri och näringsliv och har ett modernt, välutrustat laboratorium som erbjuder stora möjligheter.

Många goda egenskaper

Trä är enkelt att använda, förnybart och kretsloppsanpassat. I konstruktioner är det, rätt använt, starkare än stål. Trä är mångsidigt, variabelt och med utseende för alla smaker. Trä har en behaglig yta. Detta är en förklaring till att materialet trä har följt människan genom alla tider.

Målet för träbyggnadsforskningen vid Linnéuniversitetet är att utveckla trä och träbaserade material för användning i modernt byggande. För att nå bästa möjliga resultat används oftast en kombination av avancerade beräkningsmodeller och experiment. Forskningen kan beskrivas i ett antal olika områden.

System

Byggnader är komplicerade system, där många saker samverkar och där lösningar på detaljnivå kan få konsekvenser för hela byggnaden. En av de frågor som är av stor betydelse för trähus är totalstabiliteten. Inom byggteknik arbetar man med att ta fram bättre beräkningsmetoder för stabilisering av främst höga trähus.

De frågor som idag får mest uppmärksamhet inom forskningen för flerbostadshus i trä är ljud, svikt och vibrationer. Inom dessa områden pågår ett flertal forskningsprojekt där vi studerar hur man får bättre tekniska lösningar, men också hur man skapar bättre beräkningsmodeller.

Komponenter

En avgörande detalj för att klara både stabilitet, ljud och svikt är förbanden; knutpunkterna mellan väggar och bjälklag. Förbandsområdet är ett annat område där byggteknik har pågående forskningsprojekt. Ett annat projekt syftar till att ta fram en ny typ av balk baserad på limning av sidobrädor i vått tillstånd. En ny typ av produkt är samverkanskonstruktioner i trä och glas för bärande konstruktioner.

Material

Det finns många forskningsfrågor om materialet trä. Det kan till exempel handla om styrka och styvhet, och då också om hur man sorterar fram virke med "rätt" egenskaper. Andra frågor handlar om hur brott i träet uppstår och hur man kan göra modeller av detta förlopp. Det kan också beröra formstabilitet hos materialet när det utsätts för fuktvariationer.

Samverkan

Inom forskningen samverkar institutionen för byggteknik med andra organisationer. Den organisation som står oss närmast är RISE och de delar som berör träteknik och glasforskning, RISE Glas (f d Glafo). Båda har kontor på campus i Växjö. Samarbetet består i både gemensamma projekt och delade tjänster.

Andra organisationer av stor vikt för forskningen är Växjö kommuns projekt Välle broar, Centrum för byggande och boende med trä (CBBT) och Föreningen energieffektiva byggnader i sydost (GodaHus).

Projekt

Några av våra forskningsprojekt är:

Förband

 

Effekter av fuktvariationer

Publikationer

Medarbetare