Varieties of Political Representation

Grunden för forskningsmiljön Varieties of Political Representation (VPR) är intresset för mångfalden i politisk representation och för olika delar av representationskedjan.

Om oss

Intresset för mångfalden i politisk representation och för olika delar av representationskedjan är grunden för den centrala statsvetenskapliga forskningsmiljön på Linnéuniversitetet. Varieties of Political Representation (VPR) bygger på decennier av forskning och undervisning vid institutionen för statsvetenskap, vilket har resulterat i flera forskningsprojekt som finansierats av bland annat Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond.

Även om VPR har sin bas bland statsvetare är forskare från andra discipliner mycket välkomna att vara delaktiga i forskningsmiljön. Den forskning som bedrivs inom VPR har en given resurs i Surveyinstitutets regelbundet återkommande frågeundersökningar riktat till representativa urval av svenska befolkningen. Redaktionen för Surveyjournalen är nära knuten till forskningsmiljön.

VPR:s forskare är bland annat engagerade i Statsvetenskapliga förbundets nätverk Politiska partier och politiskt beteende, Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap och ECPR:s (European Consortium for Political Research) arbetsgrupper för opinion och röstningsbeteende i komparativt perspektiv, politisk representation, politiska partier och parlament.

Forskningsteman

Den akademiska debatten om politisk representation och dess stora relevans för samhället gör det viktigt att studera representationskedjan liksom specialstudier av respektive länk i denna kedja: medborgarnas politiska opinion och beteende, partier och partisystem, regeringar, parlament och lokalpolitiska fullmäktige, politiska representanter och andra politiska ledare. Målet för VPR är att ge centrala bidrag till den internationella teoretiska och empiriska studierna om politisk representation.

För att uppnå detta mål äger vår forskning rum inom tre teman: Medborgarnas politiska opinion och beteende, Representanter, ledare och institutioner för politiska eliter samt Politiska partier. Varje tema fokuserar olika aspekter av politisk representation. Genom individuella projekt och samarbete mellan olika forskare integreras VPR:s teman i helhetsstudier om politisk representation.

Medborgarnas politiska opinion och beteende

Detta tema engagerar forskare om politiskt deltagande och gräsrotsaktivitet i civilsamhället, opinionsstudier om, för att nämna några exempel, skiljelinjer i samhället, förändrade värderingar, partier, sakfrågor och mellanmänsklig tillit.

Representanter, ledare och institutioner för politiska eliter

Inom detta tema fokuserar forskningen på politiska församlingar på lokal-, nationell-, och EU-nivå, politiska representanter beteende och opinioner i etablerade demokratier, och strategier för politiska eliter i instabila demokratier.

Politiska partier

Det tredje temat berör försök att länka samman medborgare och politiska eliter. Fokus är på partiorganisationer och partisystem i etablerade demokratier, partiernas roll i nyetablerade demokratier, politisk kommunikation och valkampanjer.

Integration av teman

Genom analyser som integrerar forskningsmiljöns teman utvecklar vi teorier om politisk representation och utifrån empiriska undersökningar bedömer vi kvalitén på politiska eliters representation av medborgare.

Aktuella forskningsprojekt

I VPR är strävan att kombinera olika forskningsvinklar för att skapa ett fruktbart samarbete och generera forsknings av högsta internationella kvalité. Varje individuellt forskningsprojekt kan på olika sätt relatera till ett eller flera av VPR:s teman. Allt eftersom VPR utvecklas kommer de individuella forskningsprojekten att förändras. Flera av de aktuella statsvetenskapliga forskningsprojekten på Linnéuniversitetet finns inom forskningsmiljön VPR. Här finns länkar till mer information om större individuella forskningsprojekt.

Medborgarnas politiska opinion och beteende

 • Surveyinstitutet
  Finansiär: Crafoordska stiftelsen
  Projektledare: Magnus Hagevi
 • Mapping the importance of the social environment for political involvement: Alternative methods for delimitating and evaluating neighbourhood effects
  Finansiär: Stockholms universitet
  Projektledare: Per Strömblad

Representanter, ledare och institutioner för politiska eliter

 • Global Europe
  Finansiär: Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap Projektledare: Daniel Silander.
 • European political entrepreneurship
  Finansiär: Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap) Projektledare: Daniel Silander
 • State legislative and judicial aspects regarding capital punishment in the United States: paths and patterns
  Forskarutbildningsprojekt
  Doktorand: Emma Ricknell
 • Oligarchs, state power and mass opinion: A study of the role of oligarchs in post-Soviet pseudo-democracies
  Forskarutbildningsprojekt
  Doktorand: Tigran Babajan

Politiska partier

Forskare

Korten är länkade till forskarnas personliga sidor där de redovisar sitt engagemang i aktuella forskningsprojekt.