Vision Enabling

Vision Enabling-laboratoriet är en del av forskningsöverbyggnaderna till optikerutbildningen. Vår forskargrupp består i huvudsak av optiker som forskare och organisatoriskt tillhör vi sektionen för optometri och synvetenskap. Vi samarbetar sedan länge med gruppen för visuell optik på KTH i Stockholm och andra grupper över världen i kortare projekt.

Vår forskning 

Människan använder synen till så mycket: att läsa, hitta, känna igen och hålla balansen. Därför är det många delar av livskvaliteten som påverkas om ögonoptiken eller näthinnan skadas eller om synfunktionen ändras av andra skäl.

Vision Enabling är ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att utveckla bättre metoder för att studera ögats optik, optiska och synpedagogiska hjälpmedel för bättre synfunktion samt bättre metoder för mätning av synfunktionen. Vi arbetar i huvudsak med mätning av ögats optik och synfunktion, särskilt inriktat på det perifera seendet. Målet är att utveckla nya metoder och bättre kunskap om användningen av synrester hos synskadade och utvecklingen av närsynthet. Forskningen har sin grund i den svenska synrehabiliteringen - som internationellt sett är välrenommerad.

SEnior

SEnior är ett material, och en metodik, som utvecklats för människor med ålderförändringar i gula fläcken (AMD). Det är i första hand avsett att användas på fyra nordiska språk på de 70 syncentralerna i Sverige, Norge, Danmark och Island. Materialet består av fyra tryckta häften och två tester, och kan anvädnas av optiker, synpedagoger och arbetsterapeuter med särskild utbildning. Självklart kan patienterna själva gå igenom materialet och texterna för att lära sig mer. En MANUAL är kopplad till materialet och förklarar metodik och principer. 
SEnior utvecklades åren 2007-2008 och lanserades våren 2009 vid ett 20-tal seminarier i landet. Stöd har erhålligts från de fyra ländernas synskadeorganisationer och Ekhagastiftlesen. Produktionen har sponsrats av Multilens samt i princip alla företag som levererar hjälpmedel till syncentralerna. Materialet beställs från www.indenova.se krister@inde.nu som säljer det på uppdrag av Linnéuniversitetet.

Medarbetare

Forskare

Peter Lewis
Adjunkt/optiker

Peters forskningsintresse rör perifersynfunktion med emfasis på rörliga (dynamiska) stimuli. Målen är bland annat att utveckla bättre metoder för att undersöka perifersynfunktion hos patienter med centralt synfältsbortfall samt att se om det går att träna upp perifersynfunktioner hos friska så väl som personer med centralsynfältsbortfall.

Forskningsintresse: Användningen av det perifera seendet i första hand inom synrehabiliteringen. Målsättningen är att hitta nya vägar att korrigera, träna och mäta begränsad synförmåga.

Karthikeyan Baskaran
Lektor/optometrist

Forskningsintresse: Jag la fram min doktorsavhandling med titeln "Optimal användning av Peripheral Vision". Vi använder en abberometer med öppet fält, COAS-HD VR att mäta off-axis refraktion och aberration i både friska försökspersoner och centrala synfältsbortfall (CFL) som använde excentrisk fixation. Det slutliga målet är att undersöka visuell förbättring hos försökspersoner med CFL efter korrigering av optiska fel i periferin.

Baskar Theagarayan
Lektor/optometrist

Baskars forskningsintresse rör myopi, ackommodation och aberrationer i ögats optik.

Administrativ personal

Carina Jonsson 
Optikerassistent

Carina är administrativt stöd i forskning och utbildning.

Nätverk

Samarbetspartners

Biomedical and X-Ray Physics 
https://www.aphys.kth.se/groups/biox/research/visual-optics

Länkar

ISLRR 
International Society for Low Vision Research and Rehabilitation 
http://www.islrr.org/

American Academy of Optometry
http://www.aaopt.org/

The European Academy of Optometry and Optics 
http://www.eaoo.info/ 

ARVO
 The Association for Research in Vision and Ophthalmology 
http://www.arvo.org/

EOS
 European Optical Society
http://www.myeos.org/