GRASCA - forskarskola i arkeologi

GRASCA är en företagsforskarskola för svensk uppdragsarkeologi. Under åren 2015-2020 forskar åtta doktorander om hur svensk uppdragsarkeologi kan finna nya marknader och utveckla sitt arbete med samhällsaktuella frågor.

grasca

Satsningen på denna forskarskola är ett unikt projekt och finansieras av KK-stiftelsen och Linnéuniversitetet i samarbete med Bohusläns Museum, Jamtli i Östersund, Kalmar läns museum/Museiarkeologi Sydost och Västarvet Studio Västsvensk Konservering. För mer information, kontakta forskarskolans föreståndare, professor Cornelius Holtorf.

Grascas deltagare
Doktoranderna i GRASCA från vänster till höger: Jonathan Lindström, Ivonne Dutra Leivas, Ulrika Söderström, Clara Alfsdotter, Vivian Smits, Delia Ní Chíobhaín Enqvist, Charina Knutson och Fredrik Gunnarsson.

Presentation av doktorandprojekten

Bohusläns museum

Clara Alfsdotter

The aim of my PhD project is to explore how cadavers from intergroup conflicts are politicized and used as manifestations by the perpetrators. I will explore cross-cultural and cross-temporal use of violence in order to understand the usage of dead bodies. My archaeological case study is the 5th century ringfort Sandby borg where bodies have been left unburied inside the houses and out on the streets inside the ringfort after a massacre. I am since 2014 involved as bioarchaeologist in the project. In my research, I will explore how the bioarchaeological record can contribute to the understanding of corpses from intergroup conflicts as manifestations. I focus on unburied bodies.

Delia Ní Chíobhaín Enqvist

This project seeks to establish how contract maritime archaeology and its results can be communicated to a diverse public with the use of new technologies. An important aim is to assure the discipline's theoretical frameworks keeps pace with explosion of available technologies. The project will further the overarching themes of communication in society and improving efficiency within the contract archaeology department at Bohusläns museum, Uddevalla.

Jamtli

Charina Knutson

Min forskning handlar om hur arkeologi kan bedrivas i områden där ursprungsfolk verkar. Mitt huvudfokus är samisk arkeologi. Jag vill ringa in arbetssätt som skapar förutsättningar för respekt, samarbete och dialog i dagliga praktiker. Ambitionen är att min forskning ska bidra till att samerna får en stärkt roll i kunskapsproduktionen kring förhistorien. Detta hoppas jag kan förbättra förståelsen mellan samer och majoritetsbefolkningar. När jag är färdig vill jag att mitt arbete ska bidra till bättre upphandlingsprocesser där hänsyn tas till ursprungsfolkens krav och behov.

Kalmar läns museum/Museiarkeologi Sydost

Ivonne Dutra Leivas

I min forskning undersöker och utvecklar jag arkeodidaktiska metoder som syftar till att förmedla förståelse för arkeologiska källmaterial som källa till kunskap. I fokus är arkeologers samarbeten med skolor. Centrala frågeställningarna är: Vad har skolan för behov av publik arkeologi? Hur kan arkeologer organisera förmedlingen av arkeologiska källmaterial för en målinriktad och kvalitativ publik arkeologi? Ambitionen är att min forskning ska leda till nya sätt för arkeologin och skolor att mötas.

Fredrik Gunnarsson

Min forskning fokuserar på den digitala utvecklingen inom arkeologin. Hur kan den digitala metodiken bidra till att göra uppdragsarkeologin samhällsrelevant på nya sätt? Jag undersöker vad utvecklingen betyder för dokumentationen och kommunikationen av arkeologiskt källmaterial. Hur kan det arkeologiska arbetsflödet förbättras med digitala lösningar? Fallstudier görs av projekt i den uppdragsarkeologiska branschen som jobbar med digitala arbetsflöden. En fallstudie är också förlagd till Sandby borg på Öland där tillämpad forskning kan utvärdera nya digital lösningar. Ambitionen är att min forskning ska hitta nya sätt att kommunicera om samhällsfrågor genom arkeologin.

Jonathan Lindström

Människors och samhällets historiesyn har stor betydelse för hur samtida politik utformas och för hur vi alla behandlar våra medmänniskor. Min forskning kretsar kring hur historia har berättats och kan berättas, med särskilt fokus på östsvensk migration, identitet och myt i ett långtidsperspektiv – från stenåldern fram till äldre medeltid. Min ambition är att utveckla redskap som gör uppdragsarkeologins kunskapsförmedling till allmänheten engagerande och samhällsrelevant.

Ulrika Söderström

Urbaniseringen är en av vår tids stora utmaningar. I min forskning intresserar jag mig för hur kulturmiljösektorn kan bidra till den globala diskussionen om hur framtidens urbanisering kan hanteras. Jag undersöker hur arkeologisk kunskap om tidigmedeltida samhällen kan bidra till hållbar stadsutveckling idag. Ambitionen är att forskningen ska ge insikter om de konsekvenser som olika urbaniseringsstrategier får i ett långtidsperspektiv och peka på faktorer som är centrala för, och vilka som underminerar, hållbar stadsutveckling.

Västarvet Studio Västsvensk Konservering

Vivian Smits

I min forskning undersöker jag bland annat aspekter av värderingsfrågor i samband med gallring och urval av arkeologiskt källmaterial samt efterföljande bevarandefrågor. Hur, vad, och för vem vi samlar och bevarar påverkar och formar samlingarna men även den kunskap som förmedlas kring dessa i samtiden och i framtiden. Dessutom är ackumulationen av material i museernas magasin en bestående utmaning. Ambitionen är att min forskning ska påverka hur vi resonerar kring sätten samlingarna formas, används och värderas.