Ämnesbild e-hälsa

Hälso- och sjukvården förändras på alla nivåer av digitaliseringen

E-HÄLSA | Hälso- och sjukvården befinner sig mitt i en digital transformation, med nya sätt att få information om hälsa, nya analysverktyg och fler sätt att möta vården på än tidigare. Digitala verktyg gör det lättare än någonsin hålla koll på sin egen hälsa och få individuellt utformade behandlingar. Linnéuniversitetets forskning inom e-hälsa undersöker framtidens vård.

E-hälsa innebär att använda digitala teknologier för att främja hälsa. Det innebär allt från att träffa sin läkare digitalt eller använda vaccinbevis i mobiltelefonen, till användning av artificiell intelligens inom sjukvården. Dagens vård och omsorg erbjuder patienter såväl rådgivning och diagnostik som behandling och rehabilitering med hjälp av digitala verktyg.

Nya sätt att tänka kring hälsa

Digitaliseringen innebär nya sätt att tänka kring vad hälsa är och nya sätt att möta vården på, berättar Evalill Nilsson, verksamhetsledare vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetets mötesplats för forskning och utbildning om framtidens vård.

–Tack vare nya digitala hjälpmedel kan patienterna själva fånga in hälsodata som inte har varit tillgängliga tidigare. Egenmonitorering innebär att själv mäta sin hälsa i hemmet, med hjälp av bärbara teknologier som tillhandahålls av vården. Det kan hjälpa personer med till exempel högt blodtryck, diabetes eller hjärtsvikt att hålla koll på sjukdomen på egen hand.

Med nya metoder för att samla in mer data om personers hälsa öppnas också nya möjligheter inom det som kallas precisionsmedicin eller precisionshälsa, möjligheten att skräddarsy behandlingar för varje individ.

–Det finns stora utmaningar kopplade till e-hälsa som rör säkerhet, tillgänglighet, etik och användbarhet. De nya tekniska systemen måste vara effektiva och säkra. Att samspelet mellan människa och teknik fungerar bra är också viktigt, säger Evalill Nilsson.

eHälsoinstitutet forskar om framtidens vård

Vid eHälsoinstitutet samlas forskning, utvärdering, samverkan och utbildning inom e-hälsa. Men forskning på området bedrivs över hela universitetet. E-hälsa är ett tvärvetenskapligt ämne som inkluderar allt från medicin och beteendevetenskap till ekonomi och datavetenskap, ofta i kombination. Till exempel öppnas nya möjligheter i samarbetet mellan hälso- och datavetenskap, som i ett projekt för att hitta mer avancerade samband mellan läkemedelskombinationer och biverkningar, genom att undersöka hundratusentals patientjournaler. Det är ett gigantiskt underlag som kan analyseras tack vare Linnéuniversitetets spetsforskningscenter inom big data, DISA.

Linnéuniversitetets forskning inom e-hälsa har ett tydligt fokus på samverkan. eHälsoinstitutet har ett långtgående samarbete med Region Kalmar län, där universitetet bedriver studier, utvärderingar och sedan länge har utbyte med forskare som jobbar i regionen. Tillsammans driver de också eHealth Arena, en plattform för att öka användandet av e-hälsotjänster i samhället och skapa näringslivstillväxt.

Vid eHealth Arena pågår det bland annat projekt om framtidens habilitering och rehabilitering tillsammans med närliggande kommuner och näringsliv, samt ett projekt för att göra det enklare för äldre att ta del av digitala hälso- och vårdtjänster.

Utvärderar e-hälsosatsningar

Satsningar på e-hälsa har potentialen att ge positiva förändringar för såväl invånare som vårdpersonal. Vid eHälsoinstitutet finns en tradition av att utvärdera projekt på uppdrag. Flera aktuella studier är kopplade till lagen om Nationell läkemedelslista, ett rikstäckande register för att ge såväl vårdpersonal, apotekspersonal som patienter tillgång till samma information om föreskrivna läkemedel. Universitetet deltar med en kritisk blick på införandet och vilka effekter det ger.

Hela samhället behöver involveras

Hela samhället behöver samarbeta för att framtidens e-hälsotjänster ska fungera där invånaren eller patienten behöver det, säger Anna-Lena Nilsson, projektledare vid eHälsoinstitutet. Det involverar en marknad som levererar användbara produkter, kunskap om hur produkterna bäst integreras i människors liv och samhället i stort, en stabil och säker digital infrastruktur och en juridik som är anpassad för en hälso- och sjukvård i förändring. För att nämna några.

–I grunden handlar e-hälsa om att behålla hälsa och få god vård och omsorg med hjälp av digitala lösningar. För att nå dit behöver hela samhället involveras, säger Anna-Lena Nilsson.

 

Förälder med sjukt barn.

Fokus: E-hälsa

Vid Linnéuniversitetet möts forskning, utvärdering, samverkan och utbildning om framtidens vård. Forskningen inom e-hälsa bedrivs vid alla universitetets fakulteter med ett gemensamt mål: att skapa bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv.

Välkommen att läsa om fler exempel på vårt arbete inom e-hälsa!