Presskonferens

Samverkan viktig för stor satsning på grön hållbar utveckling

GRÖN HÅLLBARHET | Utbildningar som svarar mot vad näringslivet behöver. Rön och innovationer som företag har nytta av direkt. Och, för universitetets del, möjligheter till tillämpad forskning och att kompetensutveckla och nyanställa medarbetare. Alla tjänar på samverkan, menar Johan Bergh som arbetar med grön hållbarhet tillsammans med bland annat Ikea och Södra.

– Jag kan inte låta bli att prata i egen sak men jag tror att hållbarhet, det är inget vi kan trolla bort i framtiden. Det kommer att vara helt avgörande för utvecklingen på jorden framöver, säger Johan Bergh, professor i skogsskötsel vid Linnéuniversitetet.

VAD ÄR GRÖN HÅLLBAR UTVECKLING?

– Definitionsmässigt är det att något ska vara ekologiskt hållbart, socialt hållbart och ekonomiskt hållbart. Det är dessa tre ”ben” som vi utgår ifrån när vi pratar om grön hållbar utveckling.

– Ska man bedriva någon typ av jord- eller skogsbruk, till exempel, ska det ha ingen eller ringa inverkan på miljön. Likaså ska människors livsbetingelser förbättras. Man ska också framställa produkter som är hållbara, med minskade miljörisker och ekologisk belastning, samtidigt som produkterna är minst lika bra, resurseffektiva och inte kostar mer att framställa.

För att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar samlar Linnéuniversitetet framstående forskning, utbildning och samverkan i något som kallas Kunskapsmiljö Linné. Dessa kunskapsmiljöer är tvärvetenskapliga för att ta ett mångsidigt grepp om utmaningarna.

Syftet med kunskapsmiljön Grön hållbar utveckling, som Johan leder, är att visa hur våra naturresurser kan tas tillvara på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

– Det handlar främst om skogen, som utgör en mycket viktig del av de förnyelsebara naturresurserna och har viktiga bidrag till en bioekonomi. Men skogen är även viktig för att minska psykisk och fysisk ohälsa och främjar människors hälsa genom att erbjuda goda rekreationsmöjligheter. Det handlar också om trä; att ersätta icke förnybara material som plaster, metaller och betong i byggnader och andra produkter.

The Bridge

Johan Bergh, professor i skogsskötsel vid Linnéuniversitetet.

I arbetet med grön hållbarhet vid universitetet spelar The Bridge en viktig roll. På något sätt har stjärnorna stått rätt när de här båda sakerna startade parallellt för ett par år sedan, uttrycker Johan sig.

– The Bridge är ett stort samverkansprojekt mellan Södra, Ikea och Linnéuniversitetet. Tillsammans gör vi en unik, långsiktig och strategisk investering i forskning och utbildning med fokus på skogsbruk, innovation och hållbarhet. Totalt omfattar projektet 300 miljoner kronor under en tioårsperiod.

– En stor del av satsningen i The Bridge görs inom hållbarhet. Det betyder att arbetet i Grön hållbar utveckling drar fördel av The Bridge inom många områden, exempelvis nya tjänster. Det finns tankar på att The Bridge skulle kunna inkludera fler företag än Södra och Ikea; det är någonting som kanske kommer framöver.

Kompetensutveckling för alla parter

En viktig del av samverkan inom The Bridge handlar om kompetensutveckling, berättar Johan.

– Södra och Ikea behöver många välutbildade studenter med rätt kompetens som de kan rekrytera i sina organisationer. Vilka kunskaper som behövs framöver är något vi alltid tittar på när vi tar fram nya utbildningar, i samverkan med företag.

– Men det är även viktigt för Linnéuniversitetet. Vi behöver folk som går vidare inom akademin; studenter som kan börja som doktorander, till exempel. Och vi har kunnat anställa både lärare och forskare för att starta undervisning och forskning inom nya områden. Ämnen och tillämpningar som vi inte haft kompetens i tidigare, som företagens behov är stort inom.

Responsive header image

Forskning som är relevant

Ett annat viktigt område inom The bridge och grön hållbarhet är naturligtvis forskning. Tack vare The Bridge har Linnéuniversitetet kunnat anställa ett antal nya professorer, lektorer och postdoktorer. Det finns också planer på att starta en så kallad forskarskola där Södra, Ikea och även andra företag kan ha industridoktorander. En industridoktorand är anställd av ett företag och inskriven som doktorand vid universitetet.

Staplade stolar.

– Forskningen kan resultera i innovationer, sådant som Ikea eller Södra direkt har nytta av i sin verksamhet. Ett exempel är fossilfria limmer. En stor del av klimatavtrycket för mdf-skivor och fiberskivor kommer idag från limmet i dem, som är fossilbaserat. Det måste kunna ersättas av någonting mer hållbart och fossilfritt.

– Och det kan handla om att bygga i trä; material för både enfamiljs- och flerfamiljshus. Vi är ju bra i Växjö på att bygga just i trä. Det kan också vara att hjälpa till med ett skogsbruk som är anpassat till ett förändrat klimat, så att skogsägare kan göra så stor klimatnytta som möjligt.

NYFIKEN PÅ SAMVERKAN?

Är du intresserad av att samverka med Linnéuniversitetet inom grön hållbarhet, kontakta Johan Bergh.

För allmänna frågor om samverkan, eller samverkan inom andra områden, kontakta Avdelningen för externa relationer vid Linnéuniversitetet.

Mer samhällsnytta

– Vi försöker också öka mängden forskningsanslag från olika forskningsstiftelser och andra finansiärer. Där kan vi använda en del av pengarna från The Bridge som så kallad motfinansiering, som ofta behövs i ansökningar om forskningsanslag. Just forskningsresurserna på Linnéuniversitetet är relativt knapphändiga jämfört med de äldre universiteten, tyvärr.

– Samverkan är ett sätt för oss att kunna göra mera och att vara mer relevanta i den forskning vi bedriver. Och jag tror också att vi kan göra mycket mer samhällsnytta på det här sättet.

Responsive header image
Catrin Gustavsson, Södra

Kompetensförsörjning och innovation

För Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation, är företagets framtida kompetensförsörjning den främsta anledningen till samarbetet med Linnéuniversitetet i The Bridge. Men man vill även utveckla ytterligare forskningskompetens för att bygga upp spjutspetskunskap inom specifika områden.

– Förutom kompetensförsörjning kommer vi att få fler kontaktytor och ökat samarbete som leder till riktade projekt. Vår personal kommer även att få nya insikter, exempelvis via gästföreläsningar, och handleda ex-jobbare som gynnar både deras personliga utveckling och Södras framtid.

Ulf Johansson, Ikea

Ulf Johansson är head of global wood supply & forestry vid Inter Ikea Group. Han berättar att det finns två huvudanledningar till att Ikea är med i satsningen The Bridge.

– Ikea vill öka innovationstakten. Det handlar om att hitta nya sätt att använda trä effektivare än idag, men också om nya metoder för att sköta vår skog på ett sätt som producerar mycket industriell råvara, binder mycket kol, samt är motståndskraftigt mot klimatförändringar. Och allt detta på ett hållbart sätt! I detta arbete tror vi att Linnéuniversitetet har förutsättningar att bli en viktig partner.

– Ikea behöver också kunna rekrytera medarbetare som är väl utbildade för att möta framtidens krav. Vi vill vara med och skapa masterutbildningar runt innovationer och skog som både är attraktiva och utbildar de studenter som näringslivet efterfrågar.

Än så länge är man bara i början av det tioåriga samarbetet i The Bridge.

– Vi har en lång resa framför oss, men det gäller att vi visar sense of urgency. Världen runt oss står inte still och vi vill inte komma tvåa i loppet, säger Ulf Johansson.

Responsive header image

Fokus: Grön hållbarhet

Utmaningarna inom området klimat och miljö är stora och hur vi hanterar dem är avgörande för vår framtid här på jorden. Därför är grön hållbarhet ett av nyckelområdena inom forskning och utbildning vid Linnéuniversitetet.

Välkommen att se och läsa om fler exempel på vårt arbete inom grön hållbarhet!