AI och Yrkeskunnande

15 hp

I distanskursen AI och Yrkeskunnande vill vi ge dig helhetssyn på digitaliseringsarbetet som gör dig bättre rustad att använda och förstå AI-baserade system och se var gränserna för dess lämplighet går. Den vänder sig till deltagare med yrkeserfarenhet från olika roller i samhället och genomförs som en distansutbildning på halvfart under en termin.

Bakgrund

Artificiell Intelligens (AI) är en teknik som används för att simulera mänskligt beteende. Den används i allt fler tillämpningar och berör redan idag många yrkesområden inom privat och offentlig verksamhet med ambitionen att höja kvalitet och effektivitet. Men AI-utvecklingen kommer också att generera nya utmaningar genom de utvecklings- och omställningsprocesser som blir nödvändiga. Några sådana aspekter är

• Ledarskap och omställningsförmåga i företag, offentliga verksamheter och policysystem

• Jobbdynamik på grund av förändringar av arbetsuppgifter

• Utmaningar med etik och tillit

• Risk för tillämpning av omogna AI-lösningar baserade på felaktiga data och algoritmer

• Säkerhetsrisker

• Säkerställande av ansvarsförmåga och vidareutveckling av yrkeskunskap hos individer och organisationer

För att de moderna verktygen ska ge önskad effekt behöver de vara i harmoni med människans yrkeskunnande. Det betyder att vi som människor måste förstå hur våra verktyg fungerar och varför de ger de resultat som de ger. Ett sådant exempel är AI-baserade system för cancerdiagnostik. Vad gör en läkare när systemet visar en sak och den egna känslan säger en annan? I det läget behöver han dels förstå vad som ligger bakom systemets förslag och dels förstå sitt eget yrkeskunnande för att kunna göra riktiga bedömningar.

AI kommer under de närmaste åren framförallt att användas som förstärkning av människans kvalificerade bedömningar, snarare än ersättande. Därigenom ökar kvaliteten och effektiviteten i olika arbetsuppgifter och möjliggör att vi kan fokusera mer på arbetsuppgifter som innehåller komplex problemlösande och innovationer. Tekniken stödjer och förstärker vår kompetens och förmåga. Exempel på den här typen av applikationer är styrning av bilar och flygplan men också besluts- och prioriteringsunderlag.

Förmåga till förändring av verksamheter kommer att bli viktigare. Utvecklingen av yrkeskunskapen är en central del i denna utveckling.

Kursen AI och Yrkeskunnande

Kursen ger dig en bättre förutsättning att verka i en miljö där AI och digitalisering får en ökande betydelse. Den riktar sig till yrkesverksamma i hela samhället, både privat och offentligt.
Kursen behandlar frågor som:

• Vad är den grundläggande förmågan i AI-system. Styrkor, svagheter och möjligheter.

• Vilka områden av yrkes/professionskunskapen är unika, kritiska och nödvändiga för att stärka och utveckla verksamheten.

• Hur samverkar AI-system och yrkesmänniskor för att verksamheten skall vidareutvecklas genom ökad förmåga till agerande i komplexa och oväntade frågeställningar.

Genom att binda samman de här aspekterna får du en helhetssyn på din egen yrkeskunskap och digitaliseringsarbetet vilket gör dig som professionell yrkesmänniska bättre rustad att använda AI-baserade system och se var gränserna för dess lämplighet går. Det ger också en kunskapsplattform att stå på vid utveckling och införande av sådana system.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M