Dialekter och ortnamn

7,5 hp

Kursen behandlar dialekttexter för att ge en uppfattning om språkets variation. Dialektinspelningar från olika delar av området studeras och slutsatser dras om dialektgränser och språklig variation. Orientering sker om metoder för dialekt-, och ortnamnsuppteckning. En viktig del av kursen är praktiska fältundersökningar av dialekter och ortnamn, där uppteckning och kartläggning av ortnamn och dialektord liksom inspelning av dialekter genomförs. Ortnamn, bebyggelsehistoria och grundläggande kartografi behandlas.

Kursen löper helt på distans med stöd av en webbaserad lärplattform.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar