Digitalisering i skolan - lärare fördjupning

7,5 hp

Kursen 4ME220 Digitalisering i skolan, inr. lärare - fördjupning, 7,5 hp, är en fortsättning på introduktionskursen med samma namn (se rubriken Förkunskaper nedan för mer information). Kursen syftar till att ytterligare fördjupa studiet kring digitalisering i skolan. Kursen ges på distans med stöd av en lärplattform. Två obligatoriska fysiska träffar i Växjö ingår. Träffarna fokuserar främst på seminarier, workshops och andra typer av erfarenhetsutbyte.

Kursmål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

• diskutera och analysera hur sambandet mellan design, teknik och lärarpraktik samspelar

• reflektera kring möjligheter och utmaningar rörande design av digitala lärandeteknologier och metoder

• analysera, diskutera och illustrera effekter och konsekvenser av design av teknik­ och metod­design i undervisningssammanhang

• utreda, föreslå och motivera hur, när och varför digital teknik kan utformas och användas i meningsskapande syfte och för förmedling av kunskap

• använda systemtänkande (Systems Thinking) som angreppssätt för att skapa en mer holistisk bild av och förståelse för komplexiteten av undervisning och lärande i en digital samtid.

Innehåll

Del 1 Teoretisk fördjupning och aktuell forskning, 4 hp

I del ett läggs fokus på lärarrollen i förändring och möjligheter, metoder, tillämpningar och utmaningar relaterade till digitala lärandeteknologier. Delkursen omfattar även nationell och internationell debatt och forskning kring digitalisering i skolan.

Del 2 Systemtänkande för undervisning och lärande, 1,5 hp

I del två läggs fokus på systemtänkande (Systems Thinking) och komplexitetsteorier med inriktning mot undervisning och lärande. Systemtänkande hjälper de studerande att förstå, beskriva och angripa komplexitetet utifrån olika aktörer och nivåer, och tillhandahåller metoder för att utveckla den egna yrkesrollen utifrån ett digitalt förhållningssätt.

Del 3 Praktisk tillämpning, 2 hp

Kursens sista del låter de studerande att såväl praktiskt som teoretiskt tillämpa tidigare genomförda kursdelar, samt att dela egna erfarenheter, insikter och utmaningar med kollegor vad gäller design av metoder och digitala lärandeteknologier.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: Lärarexamen.
Kursen vänder sig till verksamma, behöriga lärare med godkänt betyg i kurserna 1ME120 Digitalisering i skolan, inr. lärare,
eller 1ME118 IKT och lärande - digital kompetens och pedagogiska verktyg, eller motsvarande.

En förutsättning för att kunna genomföra kursen är att deltagarna har möjlighet att genomföra ett projektarbete som involverar en grupp kollegor.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar