Fördjupningskurs i polisiärt arbete

30 hp

Denna fördjupningskurs i polisiärt arbete inleds med en genomgång av centrala frågor och aktuella teman inom polisiärt arbete. Kursen tar avstamp i den praktiska verksamheten och forskning om polisen och om polisiärt arbete. Nästa delkurs behandlar hur utvärderingar av praktisk verksamhet kan läggas upp och utformas för tillämpning i polisiärt arbete. I kursen ingår att genomföra en mindre utvärdering.
Den tredje delkursen behandlar datainsamlings- och analysmetoder och är en förberedelse för den avslutande delkursen, det självständiga uppsatsarbetet. Inom ramen för uppsatsen görs insamling och bearbetning av eget material som presenteras i en mindre uppsats.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar