Förskoleklassens didaktik och metodik, fördjupningskurs

15 hp

Kursen vänder sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper om verksamheten i förskoleklass. I kursen behandlas förskoleklassens didaktik och metodik och hur man kan integrera lek och lärande samt integrera förskolans och skolans arbetssätt och traditioner i undervisningen. Detta centrala innehåll kopplas både till förskolans läroplan och till kunskapskraven i årskurs 1 och 3. Som exempel får du som student planera, genomföra och utvärdera ämnesövergripande undervisning utifrån det centrala innehållet i Lgr 11. I detta arbete är frågor om övergångar, överlämningar, progression och kontinuitet centrala.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. I denna kurs kommunicerar den studerande med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller möten med hjälp av en webbkamera. Vissa kursmoment bygger på att den studerande har tillgång till elevgrupp i förskoleklass.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar