Fula ord i tvärvetenskaplig genomlysning

7,5 hp

Att svära är mänskligt, liksom att smäda, eller att med skräckblandad förtjusning yttra eller klottra fula ord. Föreliggande kurs ger en mångfacetterad och tvärvetenskaplig genomlysning av dessa företeelser. För det första innehåller kursen en språkhistorisk exposé med tonvikt på svärordens och smädelsernas utveckling i svenskan från 1600-talet till idag. För det andra behandlas de svenska svärordens och smädelsernas semantik i ett kontrastivt perspektiv, dvs. i förhållande till andra språks dito ord. För det tredje diskuteras språkpolitiska och kognitiva aspekter på fula ord; spörsmål om verbal hygien och språkets inflytande över tanken versus tankens inflytande över språket tas upp. För det fjärde ges en översiktlig presentation av neurolingvistiska och neurobehavioristiska rön om svärord, varvid deras lokalisering i hjärnan, deras fysiologiska effekter och speciella roll vid afasi tas upp. För det femte uppmärksammas svärordens prototypiska fonologi.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar