Idrottsvetenskaplig fördjupning

7,5 hp

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om ett specifikt idrottsvetenskapligt problem. Fördjupningen innebära att den studerande gör en ingående granskning av ett idrottsvetenskapligt fenomenen eller planerar och genomför ett kvalificerat utvecklingsarbete inom den egna yrkesverksamheten. Det innebär att kursen kan utformas med två olika inriktningar. Den kan dels gälla utveckling eller förbättring av en idrottslig verksamhet, dels gälla en innehållslig fördjupning utan något krav på koppling till en praktisk verksamhet.

Kursen läses som fristående kurs och ingår även som delkurs i masterprogrammet i idrottsvetenskap.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar