IKT och lärande - digital kompetens och pedagogiska verktyg, fördjupning

7,5 hp

Kursen vänder sig till verksamma pedagoger och lärarstudenter som vill fördjupa sina kunskaper om hur digital teknik kan användas för att stärka lärandet. Ett förkunskapskrav är att du genomfört kursen 1ME118 eller motsvarande.

Tonvikten i kursen ligger på fördjupade jämförelser och analyser av olika system för bland annat kollaborativt lärande och administration - utifrån studier av litteratur och forskningen på området - samt på fördjupade kunskaper om hur moderna digitala verktyg kan användas i den egna undervisningen.

Under kursen skall studenten inventera och utvärdera behovet av vidareutbildning och andra investeringar för att utveckla arbetsplatsens arbete med digitala verktyg och undervisningsmetoder, med hänsyn tagen till styrdokument, relevant forskning och aktuella rapporter.

Studenterna utbyter under kursens gång erfarenheter, genomför diskussionsuppgifter, dokumenterar och ger feedback på varandras arbete med hjälp av verktyg för kommunikation och dokumentation via nätet, verktyg som även studenten förväntas behärska.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar