IKT och lärande - digital kompetens och pedagogiska verktyg

7,5 hp

Kursen vänder sig till verksamma lärare, skolledare, IKT-pedagoger och skolbibliotekarier som vill öka sina kunskaper om hur man kan använda digital teknik i sin yrkesroll. Syftet är att de studerande ska få en ökad förståelse för hur digitaliseringen påverkar skola och undervisning i teori och praktik, samt kunna ta nästa steg för att höja sin egen digitala kompetens och öka graden av digitalisering i sitt eget arbete.

Kursen tar sin utgångspunkt i den naturliga roll som modern teknik redan har i samhället, med fokus på vardagens digitala teknik och nätbaserade tjänster. Områden som särskilt berörs är t.ex. vad digital kompetens är och kan vara, hur digitala teknik kan designas och användas för att skapa förutsättningar för lärande, samt juridiska och etiska aspekter kring IT i skolan.

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:

• kunna beskriva kunskap om hur IT och digitala medier har förändrat och förändrar förutsättningarna för kommunikation, lärande och kunskapsutveckling

• kunna reflektera kring möjligheter och utmaningar kring digital teknik för lärande, t.ex. ur juridiska, etiska, sociala och demokratiska aspekter.

• ha utvecklat kunskap kring hur man praktiskt omsätter den egna digitala kompetensen till verksamheten i klassrummet.

• kunna identifiera och beskriva barn och ungdomars digitala livsvillkor

• kunna förklara och exemplifiera hur sambandet mellan design, teknik och lärarpraktik samspelar

• kunna förklara och motivera hur olika digitala verktyg och metoder kan användas för meningsskapande och förmedling av kunskap, i syfte att variera och aktualisera den egna undervisningen.

• kunna analysera, diskutera och illustrera vilka konsekvenser design­, metod­ och teknikval har för undervisningen.

Kursinnehåll

Del 1 Introduktion, 1,5 hp
Kursens första del ger en introduktion till skolans digitalisering med utgångspunkt i den pågående samhälleliga förändringen och den historiska utvecklingen av IT och digitala verktyg för lärande. Vidare syftar denna del till att skapa en förståelse för elevers digitala livsvillkor i ett större samhälleligt sammanhang, samt hur det kan användas för att skapa förutsättningar för ökad digitalisering i undervisningen.

Del 2 Teoretisk bas, 3 hp
I andra delen av kursen läggs fokus på lärares nya yrkesroll och det digitala lärandets möjligheter, metoder och tillämpning. Delkursen omfattar även aktuell, internationell debatt och forskning kring skolans digitalisering.

Del 3 Praktisk tillämpning, 3 hp
Tredje delkursen fokuserar på de studerandes egna erfarenheter och problemformuleringar kring design av och metoder för digital teknik för lärande. Vidare syftar denna del till att ge ökad kännedom om varierande pedagogiska verktyg.

Teknikinformation
Kursdeltagande förutsätter tillgång till Internet och egen dator med rättigheter att installera program på datorn. Grundläggande IT-kunskaper/datorvana rekommenderas.

Undervisningsformer och sammankomster
Kursen ges på distans med stöd av en lärplattform. Tre obligatoriska fysiska träffar i Växjö ingår, med fokus på praktisk tillämpning, workshops och seminarier. En förutsättning för att kunna genomföra kursen är att deltagarna har möjlighet att genomföra arbete i elev-­ eller studiegrupp.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar