Industriell ekologi

7,5 hp

Industriell ekologi är ett interdisciplinärt ämne som fokuserar på det hållbara samspelet mellan industri, miljö och teknologi. Flöden och kretslopp av vatten, material och energi i produkter, processer, industriella sektorer, urbana områden och ekonomier studeras på ett systematiskt sätt. Industriell ekologi handlar om att beskriva och utvärdera produkter och processer associerade till dessa, från uttaget av jungfruligt material, via förädlingen av detta, under tillverkningen, vid användningen och till det slutliga omhändertagandet av den uttjänta produkten. Inom industriell ekologi tas vissa utgångspunkter ur naturens egna flöden, processer och kretslopp samt även strategier för olika lösningar. Detta belyser förhållandet mellan produktion och miljö och ger en naturlig koppling mellan ingenjörskonst och naturvetenskap.

Verktygen inom Industriell ekologi används till att optimera den totala material- och energianvändningen och kapitalinsatsen, liksom för att minska belastningen av olika urbana utsläpp och avfall, på luft, mark, vatten och andra naturresurser. Dessa verktyg används både på konstruktionsstadiet och under uppföljningsfasen ute i samhället. Industriell ekologi är därmed en viktig komponent vid arbete med produktutveckling, teknologisk förändring, eko-effektivisering, utformning av producentansvar, urban mining och för att minska miljöbelastning.

Undervisning och litteratur är på Engelska.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans