Informationsetik, politik och policy i en digital värld

7,5 hp

Kursen behandlar aktuella frågor som hantering av och tillgång till information och data ur ett etiskt perspektiv. Informationsetik som forskningsområde ringas in och centrala frågor tillämpas på praktiska exempel. Kursen fokuserar arbetet kring tre teman: 1) organisering och tillgängliggörande av information och data, 2) användning av information och data, inkluderande frågor om personlig integritet samt 3) informationsfattigdom. Inom dessa teman analyseras praktiska exempel gentemot etiska grundprinciper och aktuell lagstiftning. Vikt läggs också vid hur informationsetiska problem hanteras vid digitalisering inom kulturarvssektorn. Under kursens gång genomförs praktiska moment, där aktuella informationsetiska problem belyses genom inhämtande och analys av relevant källmaterial.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans