Kina. Från terracottakrigare till rödgardister

7,5 hp

Med över tjugo procent av världen befolkning är Kina en ekonomisk och politisk makt vars utveckling berör oss alla. En förståelse för de långsiktiga politiska och kulturella processerna i landets historia är därför väsentlig och nödvändig för alla med intresse för internationella förhållanden. Kursen tar sitt avstamp i forntiden, då kulturella mönster stadgades vilka sedermera kom att bli bestämmande, och utvecklingen följs sedan framåt över mer än två millennier fram till vår egen tid. Samtidigt syftar kursen att ”avmytologisera” Kinas historia genom att visa att landet aldrig varit stillastående eller homogent, utan tvärtom präglats av återkommande djupgående förändringar och konflikter. Stort utrymme ägnas åt det händelserika 1900-talet, inte minst Mao Zedongs kontroversiella roll i modern historia, och de reformer som efter hans död gjort Kina till en dynamisk och växande faktor i världssamfundet.

Kursansvarig informerar

Kursen ger en introduktion till Kinas historia från stenåldern till dagens samhälle. Här studeras de politiska huvudlinjerna, den intellektuella utvecklingen och inte minst relationer till omvärlden. Stort utrymme ges åt 1900- och 2000-talens försök att omvandla samhället, och de konflikter detta medfört. Frågor om vad som är unikt eller globalt allmängiltigt i de historiska processerna tas upp, varvid en rad gamla konventioner om Kina och det kinesiska granskas kritiskt. Undervisningen sker genom inspelade föreläsningar och diskussionsövningar via nätet. Kursen avslutas med en paperuppgift.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar