Kreativt skrivande på engelska: novellen

15 hp

Hur många ord behöver man för att skapa en engagerande berättelse? Hur börjar man in medias res, eller skriver ett bra slut?

I denna kurs jobbar vi bland annat med de här frågorna. I kursen genomförs berättartekniskt inriktade uppgifter, så som karaktärisering, dialog och berättarstruktur. De studerande utformar en novell genom processkrivande. Parallellt läses skönlitterära texter för att stärka de studerandes eget skrivande.

Urvalsprov

Observera att du både behöver anmäla dig till kursen via Antagning.se och skicka in urvalsprov för att söka kursen.

Urvalsprovet ska vara en berättande text skrivet på engelska och omfatta max. 10 sidor.

Format: Times New Roman 12, radavstånd 1,5, Word eller PDF. Observera att utdrag ur längre texter samt ej färdigställt arbetsmaterial fungerar som urvalsprov.

Texten skickas som bilaga till english.subject@lnu.se senast den 30 april 2021.

Bilagan namnges på följande sätt: 1EN801_Efternamn_Förnamn. Den sökandes namn och anmälningsnummer anges också i dokumentet.

Observera att sökande som har registrerats på kursen 1EN141 (Kreativt skrivande på engelska: skapa världar(15 hp)) inte behöver skicka in ett urvalsprov. Notera också att studenter som har tagit alla 15 hp inom kursen 1EN141 kommer att ges förtur i urvalet till kursen 1EN801.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans