Kreativt skrivande på engelska - novellen

15 hp

Kursen är konstnärlig och ger en introduktion till ämnet kreativt skrivande på engelska. Tyngdpunkten ligger på studenternas eget skrivande. I kursen genomförs berättartekniskt inriktade uppgifter, så som karaktärisering, dialog och berättarstruktur. De studerande utformar också en novell som utvecklas i samråd med undervisande lärare. Novellen publiceras i en antologi vid kursens slut. Parallellt läses skönlitterära texter för att stärka de studerandes eget skrivande.

Urvalsprov
Observera att du både behöver anmäla dig till kursen via Antagning.se och skicka in urvalsprov för att söka kursen.

Urvalsprovet ska omfatta max. 20 sidor, och vara av skönlitterär art skrivet på engelska. Format: Times New Roman 12, radavstånd 1,5, Word eller pdf. Texten skickas som bilaga till english.subject@lnu.se. Bilagan namnges på följande sätt: 1KS108_efternamn_förnamn. Den sökandes namn och anmälningsnummer anges också i dokumentet.

Deadline 31 oktober 2019 (urvalsprov).

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar