post-it

Lokalt trygghetsarbete med utgångspunkt i surveyundersökningar

7,5 hp

Att kartlägga utsatthet för brott och upplevelser av otrygghet har blivit allt viktigare i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Sådana mätningar är också av central betydelse för att följa upp och utvärdera genomförda insatser. Målsättningen med denna kurs är att lägga grunden för ett kunskapsbaserat trygghetsskapande arbete.

Kursen ”Lokalt trygghetsskapande arbete med utgångspunkt i surveyundersökningar” ges under perioden 7 juni–27 augusti. Kursen sker på distans och är uppdelad i två delar:

  • Den första delen, veckorna 23 och 24 (7–18 juni), omfattar schemalagda föreläsningar, övningar och gruppdiskussioner om ca 30 timmar. Övrig tid ägnas åt instudering av litteratur.
  • Den andra delen, veckorna 33–34 (16–27 augusti), omfattar föreläsningar och skrivandet av en kortare uppsats (ca 10-15 sidor) samt grupphandledning. Uppsatsen ska inlämnas till kursansvariga senast 27 augusti. En webbaserad tentamen med ca 30 slumpvis valda frågor baserade på kurslitteraturen och föreläsningar kommer att finnas tillgänglig på lärplattformen MyMoodle 26–27 augusti.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar