Miljökemi

15 hp

Kursen i miljökemi vänder sig till dig med ett stort miljöintresse, men som saknar den kunskap om naturliga kemiska processer som är nödvändig för att kunna beskriva och hantera antropogena störningar, oavsett du siktar på att jobba med miljöfrågor på kommun, länsstyrelse eller privat företag. På kursen i miljökemi får du först lära dig kemins grunder. Här går vi igenom hur kemiska ämnen är uppbyggda och grundläggande reaktionsprinciper. Därefter går vi igenom de vanligaste och viktigaste kemiska processerna i mark och vatten. Du får lära dig hur kemiska element fördelar sig naturligt i landskapet och hur transport och fastläggning av olika kemiska ämnen i mark och vatten påverkas av faktorer i deras omgivning. Vidare får du lära dig hur du kan bedöma tillståndet i mark och vatten utifrån information om kemiska variabler och hur naturliga halter av olika ämnen kan skiljas från halter som har en mänsklig källa (”föroreningar”). Vi går igenom ett antal både naturliga och mänskligt orsakade miljöproblem ur ett miljökemiskt perspektiv, såsom eutrofiering, försurning, spridning av giftiga tungmetaller samt stabila organiska miljögifter. Du får också lära dig att genomföra provtagning av mark och vatten samt utföra enklare kemiska analyser. Kursen avser att ge dig kunskaper för att du ska kunna fungera som beställare av grundläggande mark- och vattenanalyser från kommersiella laboratorier och tolka erhållna resultat. De praktiska momenten är förlagda till ett antal (ca 5 stycken) obligatoriska sammankomster i Kalmar.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans