Muslimska minoriteter: religiös förändring ur ett jämförande perspektiv

7,5 hp

En stor del av världens muslimska befolkning bor i samhällen där de utgör en religiös minoritet. Detta medför särskilda slags utmaningar för hur islam tolkas och praktiseras, samtidigt som det även påverkar såväl tillämpningen av islamisk lag som utformandet av islamisk auktoritet.

Denna kurs ger dig möjligheter att utforska aspekter av hur islam praktiseras i olika minoritetssammanhang. Kursen utgår från exempel hämtade från både västerländska och icke-västerländska samhällen, samt från såväl samtida som historiska sammanhang. Med hjälp av dessa exempel fokuseras frågor kopplade till exempelvis moskéers betydelse för muslimska minoritetsgrupper, hur diverse samhälleliga och politiska förhållanden påverkar utövandet av islamisk auktoritet, samt betydelsen av intern mångfald bland muslimska minoritetsgrupper.

Genom att närma sig ovannämnda fenomen ur ett jämförande perspektiv kommer kursen hjälpa dig att utforska både likheter och skillnader mellan sammanhang i vilka muslimer under lång tid har utgjort en betydande religiös minoritet och sådana i vilka deras närvaro är resultatet av mer sentida skeenden.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar