Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i årskurs 1 till 3, Ingår i lärarlyftet

15 hp

Det övergripande syftet med kursen är att deltagarna utvecklar sina ämnesteoretiska kunskaper och sin kompetens att planera och genomföra undervisning inom naturorienterande ämnen och teknik i grundskolans årskurs 1-3.

Kursträffarna utgår från ett undersökande, experimenterande och konstruerande arbetssätt för att ge deltagarna förtrogenhet med de ingående ämnenas karaktärer.

Vidare ges tillfälle till samarbete och erfarenhetsutbyte för att stödja ett kollegialt lärande.

Kursen ges på distans via en webbaserad studieplattform, där innehållet avhandlas i seminarie- och diskussionsform.

Under läsåret 2021-2022 kommer kursen att ges på två sätt, men med samma innehåll. Den ena varianten ges med tre stycken tvådagarsträffar vid Linnéuniversitetet i Växjö och den andra ges på heldistans med 8 kursdagar på hemmaplan. Förutom dessa dagar så ingår en skriftlig tentamen på den egna skolan i slutet av kursen.

Kursen ges på uppdrag av Skolverket.

Kursdagar (distans på hemmaplan)

2021: 24/8, 6/10, 11/11 och 10/12

2022: 1/2, 15/3, 7/4 och 3/6

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans