Pedagogiskt ledarskap och verksamhetsutveckling

15 hp

I kursen problematiseras pedagogiskt ledarskap och kollegiala samtal i relation till verksamhetsutveckling i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Praktiknära forskning med utgångspunkt i lärares kärnfrågor identifieras och behandlas. Begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet diskuteras. Kursen presenterar en vetenskaplig arbetsprocess av systematik och processtänkande inspirerade av aktionsforskning och systematiskt kvalitetsarbete. Med utgångspunkt i ett identifierat problemområde genomförs avslutningsvis ett mindre utvecklingsprojekt inom ramen för kursen.

Kursen vänder sig till utbildade och verksamma förskollärare/lärare i fritidshem, förskoleklass och grundskolan med exempelvis funktioner som förstelärare/utvecklingslärare, arbetslagsledare, biträdande rektor eller till dig som är intresserad av förändringsarbete.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar