Populärlitteraturens aspekter

15 hp

Kursen fokuserar på populärlitteratur och ger en fördjupad diskussion om olika populärlitterära genrer. En viktig utgångspunkt är att det populärlitterära landskapet är stadd i förändring där genrer omvandlas och hybrider uppstår. Med en bas hos teoretiker som Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman och Judith Butler diskuteras teman som genus, konsumtion och etik. I kursen ges dels en bred ingång i modern populärlitteratur, dels exempel på teoretiska verktyg som med fördel kan appliceras på dessa texter.

Kursens undervisningsspråk är engelska.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar