Samhällsplanering och förvaltning

7,5 hp

Kursen behandlar följande områden;

- Rättskällor (författningstexter, förarbeten, rättspraxis).

- Riksdagens och regeringens uppgifter och roller.

- Stiftande av lagar.

- Statlig och kommunal förvaltning.

- Centrala, regionala och lokala myndigheters organisation och arbetsformer.

- Offentlighet och sekretess (Regeringsformen, sekretesslag).

- Lagstiftning för statsskick och förvaltning (kommunallag, förvaltningslag m.fl.).

- Planinstrument (Plan och bygglagen).

- Hushållningsbestämmelserna (Miljöbalken kap 3-4).

- Skyddade områden (Miljöbalken kap 7-8).

- Vattendirektivet, luftkvalitetsdirektivet, Natura 2000.

- Den Europeiska Unionen och dess uppbyggnad (historik, institutionell struktur, rättskällor, beslutsprocedurer).

- EU:s miljöhandlingsprogram.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans