Självständigt arbete (examensarbete) i vårdvetenskap

15 hp

Kursen ska fördjupa det vetenskapliga förhållnings- och arbetssättet samt ytterligare fördjupa de vårdvetenskapliga kunskaperna i genomförandet av ett vetenskapligt arbete i form av en uppsats. Under handledning ska detta vetenskapliga arbete planeras, genomföras och rapporteras. Vidare ingår i kursen att kunna analysera, reflektera över och värdera vetenskaplig litteratur. Dessutom ingår att kunna kritiskt granska andras vetenskapliga arbeten samt försvara sitt eget. Kursen hämtar sin grundläggande form i livsvärldsperspektivet och uppsatsen bör befordra patient- eller anhörigperspektiv.

Kursen är en del i magisterprogrammet i Vårdvetenskap.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar