Skolframgång i det mångkulturella samhället

7,5 hp

Hur skapas en likvärdig skola, där elevers skiftande identiteter, kulturella meningslandskap och känslor av tillhörighet både ses som en utgångpunkt och en tillgång? Hur utbildas elever till ansvarstagande och solidariska människor med en stark tilltro till sig själv och en känsla av att vara inkluderande i det gemensamma? Kursen ”Skolframgång i det mångkulturella samhället” fokuserar på framgångsfaktorer i arbetet med barn och ungas skolprestationer, samt hur inkluderande skolkulturer som gynnar alla elever kan skapas. Kursen utgår från skolans potential som civil sfär där det är möjligt att” reparera sprickor” i samhällsväven.

I debatten har mångkulturella skolmiljöer framställts som problematiska och förknippade med särskilda utmaningar. Kursen syftar till ett perspektivskifte i hur kultur och det mångkulturella förstås i förhållande till utbildning och skolans verksamhet. Genom att tillhandahålla kunskap som underlättar att se möjligheterna i kulturella processer, samt applicera teorier om erkännande och inkludering, diskuteras hur skolframgång kan främjas. Teorier kring migration och mångfald används för att förstå sociala relationer samt barn och ungas identitetsskapande. Även strukturella faktorer för skolans verksamhet behandlas, samt teman som till exempel nyanlända elever, föräldrasamverkan och olika typer av skolkulturer. Kursen hålls samman genom ett kultursociologiskt perspektiv samt ett fokus på skolans potential som integrerande arena. Studenterna tränas också att använda narrativ och etnografisk metod som verktyg för lärande och förståelse i mångkulturella skolmiljöer.

Kursen riktar sig mot blivande eller verksamma lärare, samt andra aktörer som är verksamma inom skola och utbildning på alla nivåer. Den kan även med fördel läsas av personer med ett intresse för skolan, barn- och ungdomsverksamhet eller arbete med mångkulturella institutioner i allmänhet. Kursen innefattar ett stort mått av självständighet där studenterna arbetar med att relatera kursens centrala teman till konkreta fallstudier. Dessa kan vara av teoretisk karaktär eller relatera till en konkret praktik inom skola eller barn- och ungdomsverksamhet. Fallstudierna presenteras och diskuteras i webinars och två campusbaserade workshops under terminens gång. Vid de campusbaserade träffarna kan deltagande vid behov ske digitalt.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar