Sötvattensekologi, avancerad kurs

7,5 hp

Sötvattensekologi (limnologi) är läran om våra sötvatten och de akvatiska livsformernas förekomst, variation och betydelse. Kursen handlar om ekosystemens uppbyggnad och funktion i sjöar och vattendrag, samt hur dessa är hydrologiskt, kemiskt och biologiskt sammanlänkade i landskapet under vattnets väg från nederbörd till hav.

I kursen ingår praktiska moment med provtagning och analys av vattenkemiska och fysikaliska egenskaper. Vidare tränas standardiserade undersökningsmetoder av strandens, vattenmassornas och bottnarnas livsformer. Här ingår övningar med identifiering av viktiga organismer och artgrupper.

Överallt i världen behövs rent vatten med en myllrande biologi, och därmed behövs ekologer med sådana kunskaper. Vi belyser hur våra ytvatten används och hur miljöproblem som eutrofiering, försurning och vattenutnyttjande kan bedömas och åtgärdas.

Kursen ges på avancerad nivå och består av föreläsningar, seminarier, fältarbete (fältkurs ca 1 vecka), laborationer, rapportskrivande och ett självständigt projektarbete. På kursen betonas vikten av kritiskt tänkande och analys i relation till vetenskaplig litteratur. Vidare ges studenterna möjlighet att få individuell återkoppling på muntlig och skriftlig presentation. Dessa aspekter accentueras särkskilt i samband med rapportskrivande och i det självständiga projektet.

Kursen är viktig för dem som vill arbeta med vattenfrågor, och samläses med fördel med Marin ekologi 15 hp.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar