USA och Mellanöstern

7,5 hp

Mellanöstern har sedan länge varit ett betydelsefullt område i amerikansk utrikespolitik. I denna kurs tas USA:s relationer till Mellanöstern sedan andra världskriget upp. I kursen behandlas bakgrunden och orsaker till att USA idag är en central del av regionens politiska och ekonomiska liv. Viktiga delar av kursen är den amerikanska relationen till de arabisk-israeliska krigen samt Israel-Palestinakonflikten, arabisk nationalism, och händelseutvecklingen i Persiska viken. Dessutom behandlas amerikanska presidentdoktriner, betydelsen av oljeintressen och inflytande från specifika intressegrupper.

Kursansvarig berättar

I detta brev presenteras kort tre distanskurser om Mellanöstern som ges under läsåret 2018-2019. Det gäller under höstterminen dels 1HI405, Introduktion till det nutida Mellanöstern, 7,5 högskolepoäng, som ges 03 sep, 2018 - 11 nov, 2018, dels 1HI450, USA och Mellanöstern, 7,5 högskolepoäng, som ges 12 nov, 2018 - 20 jan, 2019, 2018. Under vårterminen 2019 kommer 1HI455, Israel-Palestinakonflikten. Undertecknad är ansvarig för kurserna. Följande presentation kan ges om innehåller i de tre kurserna.

I den första kursen, 1HI405, Introduktion till det nutida Mellanöstern, tas Mellanöstern upp på ett allmänt plan sedan första världskriget. Här följs den politiska historien liksom huvuddragen i ekonomiska och sociala förhållanden och förändringar, liksom olika konflikter. Detta är en bred och mångskiftande kurs som tar upp ett antal aspekter av den region som man brukar benämna Mellanöstern. Syftet att ge en introduktion till regionen varefter fortsatta och fördjupande studier kan ske.

I den andra kursen, 1HI450, USA och Mellanöstern, är huvudfokus på USA:s Mellanösternpolitik. Detta tas upp på ett allmänt plan under tiden efter andra världskriget. Här följs den amerikanska inställningen till olika förhållanden i Mellanöstern, t.ex. till Israels tillkomst, och diskuteras relationer till vissa länder, t.ex. till Saudiarabien.

I den tredje kursen, 1HI455, Israel-Palestinakonflikten, fokuseras på de olika konflikter som har varit och är delar i vad vi brukar beteckna som Israel-Palestinakonflikten.

Dessa kurser är självstående och läses separat, men de är till viss del överlappande. I den första kursen, Introduktion till det nutida Mellanöstern, tas stormakters inflytande och inverkan på liv och leverne sedan första världskriget i regionen upp, i den andra kursen diskuteras USA:s inställning till regionen och vissa bestämda delar av den. I den tredje kursen finns fokus på en komplex konflikt som har påverkat Västasien under stora delar av 1900-talet.

Även om viss överlappning finns, är syftet att kurserna ska kunna läsas i en följd. I den första presenteras regionen och ett antal historiska teman behandlas, den andra kursen, USA och Mellanöstern, är en fördjupning av teman som tagits upp i den första kursen och detsamma gäller för den tredje kursen om Israel-Palestinakonflikten.

Observera att den som vill läsa kurserna måste göra separata ansökningar, alltså en ansökan till varje kurs.

Välkommen läsåret 2018-2019 till tre kurser om Mellanöstern!

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar