Uthållig energiförsörjning

7,5 hp

Ett långsiktigt uthålligt energisystem bygger på ett effektivt utnyttjande av många olika primära energikällor och på distribution av energi i många olika former. Elektricitet, raffinerade bränslen, fjärrvärme och fjärrkyla har alla en plats att fylla, liksom även obearbetade bränslen som hygges- och hushållsavfall eller ved och lågförädlade bränslen som träpellets. Likaså kommer en uthållig energiförsörjning att bygga på en mångfald av olika tekniker: solvärmepaneler, solceller, vindkraftverk och vattenkraftverk. Våg- och tidvattenkraft kommer – likaväl som bioraffinaderier, geotermisk energi och värmepumpar – att ha en väsentlig betydelse. I den här kursen introduceras kort och översiktligt de olika tekniker som idag står till buds för att producera olika kommersiella energibärare. Även kärnkraft ingår i kursen, även om det inte är en långsiktigt uthållig teknik eftersom bränsleresurserna är begränsade.

Kursen ges i två parallella versioner:

I distansversionen – kvartsfart under hela terminen, enbart på engelska – behandlas även bioenergi i ett avsnitt, men i gengäld ingår inte laborationer som ett obligatoriskt moment.

I Campusversionen av kursen – halvfart under terminens senare del, vilken även ingår i ingenjörsprogrammet ”Energi- och Miljö” – behandlas inte bioenergi. Orsaken är att de studenter som följer programmet har så många andra kurser om detta för Sverige så viktiga energislag. Istället ingår obligatoriska laborationer.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M