Studenter vid utgrävning. Copyright: Kalmar läns museum

Vad är arkeologi? Aktuell arkeologisk forskning vid Linnéuniversitetet

7,5 hp

Detta är en webbaserad distanskurs utan fysiska träffar. Du studerar hemifrån och på din egen tid.

Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på arkeologi. Du får möta forskare i arkeologi som undervisar i sina specialområden. Kursen utgår från aktuell forskning inom arkeologi vid Linnéuniversitetet. Genom ett antal studieblock får du ta del av nya arbetssätt och aktuella resultat direkt från arkeologiämnets forskare. Det handlar om människans evolution, gravar och ritualer, boplatsarkeologi, forntida bildvärldar, föreställningar om det förflutna samt framtidsarkeologi. Kursen ger en introduktion till arkeologiämnets mångfald av studieobjekt, forskningsinriktningar och metoder.

© Bild: Kalmar läns museum

Nya perspektiv på människans evolution - Anders Högberg

Människor har alltid skapat ursprungsberättelser om sig själva. Dessa berättelser är viktiga då de sätter agendan för individers, gruppers och samhällens självuppfattning. Hur vi berättar om människans evolution har betydelse för hur vi väljer att definiera oss i dagens samhälle. Är människor födda goda eller onda, själviska eller hjälpsamma eller allt på en och samma gång? Detta studieblock handlar om de senaste vetenskapliga resultaten och varför de är så viktiga för oss i dag att förstå.

Gravar och ritualer - Liv Nilsson Stutz

Detta studieblock introducerar ämnet ritualer och hanteringen av de döda med utgångspunkt i Europas jägare- och samlarsamhällen. Vi blickar bakåt i tiden och reflekterar kring de första spåren av rituella praktiker, och diskuterar vad i detta som gör oss människor, men vi kommer också att studera exempel från senare perioder av nordisk förhistoria. Detta studieblock handlar om gravritualers roll och plats i mänskliga kulturer och erfarenheter ur ett arkeologiskt perspektiv.

Boplatsarkeologi - Peter Skoglund

I detta studieblock lär vi oss om vilka metoder arkeologin använder när den undersöker boplatsspår. Hur daterar man förhistoriska huslämningar och hur kan man avgöra deras funktion? Vi studerar också relationen mellan boplatserna och det omgivande kulturlandskapet. Arkeologiska undersökningar visar på en stor variation i bebyggelsens organisation, men även på drastiska nedgångar i bebyggelsens omfattning under vissa tider. Möjliga bakomliggande förklaringar såsom befolkningsdynamik och klimatförändringar diskuteras och relateras till det arkeologiska materialet.

Forntida bildvärldar - Joakim Goldhahn

Människans vilja och förmåga att uttrycka sig genom bilder - inknackade eller målade på berg och hällar - kan spåras minst 60 000 år tillbaka i tiden. I det här studieblocket får du en inblick i några av världens många hällristningstraditioner, men du får också lära dig om hällristningarna i Norden och deras skiftande betydelser under 10 000 år.

Föreställningar om det förflutna - Bodil Petersson

I detta studieblock studerar vi frågor som hänger samman med vår vilja att återskapa det förflutna i vår tid. Hur återskapar vi det förflutna och hur påverkar återskapandet vår bild av dåtiden? Ett annat tema är vilka mekanismer som styr tolkningen av det förflutna. Här kan två trender urskiljas nämligen att vi antingen förhåller oss till det förflutna som en guldålder eller som ett förstadium till civilisation, där vår egen nutid är normen för utveckling. Jag vill belysa vilka mekanismer som ligger bakom utopiska respektive dystopiska drag i tolkningen av andra tider.

Framtidsarkeologi - Cornelius Holtorf

Detta studieblock handlar om framtidssyn med utgångspunkt i materiell kultur. Med utgångspunkt i monument, minnesmärken och ruiner kan studera hur man i det förflutna förhöll sig till framtiden. Vår egen tids syn på framtiden kan studeras med utgångspunkt i så skilda fenomen bevarandeetiken inom kulturarvssektorn och kärnindustrins avfallshantering. Studieblocket leder till insikter om vad vi kan lära oss om framtiden, och hur vi ser på framtiden, utifrån ett arkeologiskt perspektiv.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans