Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies

Samtidigheter - Linnéuniversitetets spetsforskning med fokus på kulturmöten som en konsekvens av kolonial expansion. Forskarna i gruppen spänner över historia, engelska, sociologi, religionsvetenskap, socialt arbetet samt litteratur- och konstvetenskap.

Vår forskning

Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies fokuserar på kulturmöten som en konsekvens av kolonial expansion. Postkoloniala studier är ett brett fält som spänner över flera forskningsområden. I studierna undersöks möten och kollisioner mellan olika kulturer och identiteter, i första hand i samband med västerlandets maktexpansion under och efter den koloniala eran. Rent historiskt är det oftast segrarnas version vi får ta del av. Ett av gruppens mål är att rekonstruera det förflutna och analysera det samtida utifrån postkoloniala teorier som tar hänsyn till flera iakttagare och nya infallsvinklar, allt för att få till stånd mångfacetterade och nyanserade bilder av såväl historien som nuet.

Samtidigheter

Historien och nuet är fulla av samtidigheter. Saker sker samtidigt på samma eller olika platser och de förstås olika av de som upplever dem. Men vad innebär det egentligen för forskare inom humaniora?
Av allt som inträffar samtidigt på varje plats, vad är det vi ska berätta om? Enligt relativitetsteorin uppfattas samtidigheter olika beroende på vem som är observatör och samma resonemang skulle kunna appliceras på historieberättandet. Vem är det egentligen som bestämmer vad som är viktigt nog att föra vidare till historieböckerna? Vilka observatörer ska vi använda oss av? Är det Linnés anteckningar om våra svenska lappmarker som ska gälla, eller är det samernas? Kan olika versioner samexistera?

Då och nu

Skälet till att gruppen valt att fokusera just på koloniala och postkoloniala kulturmöten är att koloniala förhållanden formar och präglar världen än idag och bland annat påverkat föreställningar om vad som är civilisation och vad som är barbari. Kolonialismen har också gett oss begrepp som första världen och tredje världen, nord och syd, samt föreställningar som fortfarande styr hur vi människor tänker och handlar i relation till olika delar av världen. Dessutom sammanföll kolonialismen med Europas frammarsch teknologiskt och ekonomiskt vilket inneburit att det framför allt varit europeiska röster som fått höras i historieskrivning, litteratur, konst och vetenskap.

– Vi lägger pussel med de fragment som finns kvar från det förflutna, men allt som inträffat kan vi aldrig komma åt, menar forskningsledaren Gunlög Fur. Vi söker mening – en bild som hänger samman och som säger oss något om hur det var att leva i tider som föregått vår egen. Till skillnad från när vi köper ett pussel i leksaksaffären så är det inte självklart var verklighetens bitar ska passas in. Inte heller har vi en full uppsättning. Vissa pusselbitar fattas, och vissa bitar kanske kommer från ett helt annat pussel. De bilder vi får fram kan tolkas på många olika sätt.

I forskargruppen sker flera olika aktiviteter. Medlemmarna forskar och publicerar både individuellt och i grupp. De är flitiga konferensdeltagare och håller ofta både interna forskningsseminarier och föreläsningar som är öppna för andra forskare, studenter och allmänhet. Gruppens arbete kommer att resultera i gemensamma publikationer som behandlar begreppen röst, arkiv och plats.

Forskarna i gruppen försöker också hitta nya sätt att presentera sina berättelser om samtidigheter. Med hjälp av de tekniska förutsättningar som numera finns tillgängliga kan de presentera material på ett helt nytt sätt. Långt ifrån de gamla dammiga historieböckernas tidslinjer och diagram.

Röst, arkiv, plats

De forskare som ingår i forskargruppen tar avstamp i en rad gemensamma teoretiska begrepp och bedriver empiriska studier som på olika sätt kartlägger och tolkar olika samtida anspråk på realitet, erfarenhet och mening i olika tider och på olika platser. Forskarna i gruppen kommer från flera olika ämnesdiscipliner och projekt bedrivs både individuellt och i grupp.

Tre grundbegrepp som används i forskargruppens projekt är röst, arkiv och plats. Forskarna är litteratur- och konstvetare samt historiker och kulturgeografer. De geografiska perspektiven är vida, med analys av röster från bland annat Afrika, Asien, Australien, Europa och USA. Den auktoritet som traditionellt tillskrivs arkiven ifrågasätts när forskarna tar upp frågor om röster i historia och fiktion, i tecknade serier, dokumentära och politiska texter samt i bilder och digitala medier. Röster som traditionellt saknas i arkiven eller marginaliseras där ifrågasätter också arkivens påstådda objektivitet och visar dess luckor och tystnader. Plats och tid är grundläggande kategorier som definierar möten mellan individer och grupper samt mellan människor och djur som analyseras.

– Vi vill ha kvar det individuella arbetet, säger forskningsledaren Gunlög Fur. Vi tycker att det finns fördelar med att inte organisera alla projekt och att vi inte tittar på samma saker. Att reducera allt till en och samma sak skulle gå emot hela tanken om mångfald. Rent praktiskt handlar det om att vi träffas regelbundet, och att vi följer varandras forskning.

Forskarna tar också upp frågor om genus, nationell berättelse, nutida former av orientalism, samt ifrågasätter de till synes naturgivna kategorierna natur och kultur.

Ett humanistiskt forskningsnav

Linnaeus University Centre for Concurreces in Colonial and Postcolonial Studies har ambitionen att expandera och etableras som ett humanistiskt forskningsnav inom postkoloniala studier, inte bara på Linnéuniversitetet utan också i resten av den akademiska världen. Forskarna är angelägna om att öppna dörren mot det samhälle de studerar. Det innebär samtidigt en ständig dialog med det internationella forskarsamhället och en vilja att kommunicera såväl projektens problematik som dess forskningsresultat med det omgivande samhället.

Aktuellt

Pågående projekt

Närmare ett tjugotal forskare vid Linnéuniversitetet är knutna till forskargruppen Concurrences, samt ytterligare forskare vid andra lärosäten runt om i världen.

Individuella forskningsprojekt

Henrik Chetan Aspengren works in the intersection between social theory and colonial history. He is especially interested in the overlapping between the formation of modernity, modern colonialism, and the rise of the social sciences. In a previous project he looked at the ways in which European social thought was taken up by Indian intellectuals during the nineteenth century, enabling the formation of a certain kind of ideas about modern life in India, and how it should best be studied. Recently Aspengren has taken interest in how the historic dominance of social thought from the North has sidelined ideas from the South, and how this affects the emergence of global social theory. He has also published two books of non-fiction, in which he mixes his own research, travelogue and biography. Aspengren contributes recurrently to Swedish media on the politics and societies of South Asia. He lives in Delhi with his wife and three children.

Linda Andersson Burnett is working on two projects. She is writing a monograph about how Carl Linnaeus's writing on the indigenous Sámi people influenced eighteenth-century British thought. Together with Bruce Buchan at Griffith University, Linda is also working on a transnational project (funded by Riksbankens Jubileumsfond) which analyses the relationship between Linnaean natural history, stadial theory and colonisation. She will soon commence a third project on the collection of Sámi artefacts in seventeenth and eighteenth-century Holland and Britain. This project is part of the research programme Collecting Sápmi: Early Modern Globalisation of Sámi Material Culture and Contemporary Cultural Heritage (funded by the Swedish research council).

Gunnel Cederlöf heads two research projects.The India-China Corridor This project studies the formation of polities in the region that connects India and China, conceptualised as the India-China Corridor, during the formation of the British Empire in Asia. It focuses on two related aspects: the role of natural conditions and the impact of human mobility in the geopolitically sensitive and highly volatile Corridor. It takes a long-term view across the intermediate and transformative century 1820-1920 when the British and Chinese empires expanded their influence in this region. Through historical enquiry, the project investigates the larger region as characterised by mobility. It poses urgent questions about the causes of intra-regional migration, the formation of rights, and socio-ecological conditions.The project is funded by the Swedish Research Council during 2016-19. Collaborating partners: Prof. Willem van Schendel, Amsterdam University, Dr Mandy Sadan, School of Oriental and African Studies, London, Prof. Arupjyoti Saikia, Indian Institute of Technology Guwahati, Assam, och Prof. Dan Smyer Yu, direktor för Center for Trans-Himalayan Studies, Yunnan Minzu University, Kunming, Yunnan.

Huseby i världen. The Linnaues University Library archives holds a large collection of the Huseby Iron Estate. New historical documents were recently found in the attic of the manor, whereby the Joseph Stephens collection could be added to the Estate archives. Joseph Stephens became the owner of the estate in the 1860s - a period of economic recession. His investment originated in India, where he worked as a sub-contractor for railway construction in post-rebellion British India. On leaving India, he brought all the documentation of his work with him to the estate - not to be found again until 2006. Research in this this unique historical material revises our knowledge of 19th century Småland and ties together the history of Småland County, southern Scandinavia, India, and the British Empire.The project is funded by the Kamprad Family Foundation during 2017-19. It is carried out in collaboration between the Linnaeus University and the Huseby Estate (Huseby Bruk AB).

Barzoo Eliassis arbete handlar om den postkoloniala migrationen i Sverige. 1) Elias studerar svenska socialarbetares föreställningar om integration av migranter och rasism inom socialtjänsten och det vidare svenska samhället. Hans empiriska arbete består av intervjuer med socialarbetare i fyra olika svenska kommuner. 2) Eliassis arbetar även med erfarenheter av statslöshet och medborgarskap bland kurdiska migranter i Sverige och Storbritannien. Inom ramen för detta projekt undersöker han kurdiska erfarenheter av kulturell assimilation och politisk annanhet i Turkiet och hur migrationen och den politiska friheten i Sverige och Storbritannien bidrar till mobilisering av kurdiskt motstånd mot assimilationspolitik i Turkiet. Dessutom arbetar Eliassi med en studie om kurderna i diasporan förhåller sig till uppkomst av en autonom kurdisk region i Irak och hur politiska ideologier inverkar på dessa kurdiska migranters berättelser om problemen och möjligheterna med denna politiska enhet, som är unik i kurdernas moderna historia i Mellanöstern.

Torun Elsrud medverkar i projektet "Förhandlingar i rätten och likhet inför lagen: En etnografisk studie av hur kultur, etnicitet, kön och ålder förhandlas under rättegångar som rör gatukriminalitet" som i huvudsak finansieras av Riksbankens Jubileumsfond, mellan 2013 och 2016, och är knutet till Malmö Högskola. Projektet har utvecklats med en delstudie av språklig interaktion och samtidiga parallella berättelser i rätten genom Elsruds medverkan i och finansiering från Concurrences.

Peter Forsgrens nya projekt bär arbetstiteln "To map oneself in a colonised world. Swedish travel literature 1919-1939 and the global legacies of the Enlightenment" och berör svenska reseberättelser från mellankrigstiden 1919-1939. Syftet är att undersöka hur svenska reseberättelser från perioden förhåller sig till den europeiska kolonialismen liksom till den eurocentriska synen på upplysning och utveckling. Reseberättelser från Afrika, Indien och Söderhavet kommer att analyseras med fokus på diskurs, genre, intertextualitet och tematik. Föreställningar om genus, etnicitet, kultur och modernitet kommer även de att undersökas.

Gunlög Fur has 3 project running.
1. Oscar Jacobson and Stephen Mopope: Swedes, Indians, and American modernity In 1929 five Kiowa Indian students enrolled in the Fine arts program at Oklahoma University, among them Stephen Mopope. This study investigates his encounter and interaction with Swedish-born Professor of Fine Arts, Oscar B. Jacobson, who tutored the Kiowas and promoted their art. It probes the ways in which 'primitive' and 'modern' structured their possibilities, and how intersecting webs of race, culture, class, and gender positioned Scandinavian immigrants and Native Americans.
2. Captain Jack's Riding Whip
At the Ethnographic Museum in Stockholm visitors may view a riding whip that once belonged to the Modoc Indian leader Captain Jack. In 1872-73 he led his people in a war against the United States. The aim of the study is to follow the whip from an intercultural exchange between a Swedish immigrant and an indigenous leader to its contemporary place as an object of cultural consumption. How did his riding whip end up in Sweden and what can it reveal about how Swedish interest in Indians contributed to formulations of Swedish modernity?
3. Walking through history – reconciling the past for future society Building on a project developed in Richmond, Virginia, this initiative seeks to identify processes of reconciliation that necessitate dealing with conflicted memories and experiences of the past through engaging concretely and physically with history.

Under 2016 leder Kristina Gustafsson en pilotstudie vid Linnéuniversitetet, institutionen för socialt arbete, med titeln Småland som spelplats för världens flyktingmottagande 2015 - 2016. Projektet utgår från flyktingsituationen hösten 2015 som innebar att Småland som region i Sverige tog emot fler flyktingar och migranter än någonsin tidigare. Under hösten krävdes akuta lösningar, medan regionen under 2016 står inför mer långsiktiga utmaningar. Hur ska samhällets olika myndigheter och organisationer, men också enskilda individer, lösa frågor om skolgång, fritid, familj, omsorg, utbildning och arbete? Hur ska vissa kommuner, särskilt de med mycket glesbygd, och de som tagit emot många flyktingar hejda flytten till de större tätorterna?
Pilotprojektet som går ut på att dokumentera erfarenheter av mottagandet, forska på materialet, sprida kunskap genom museipedagogik och utställningsverksamhet, samt ta fram utbildning för kompetensutveckling inom området mottagande av flyktingar och migranter finansieras med medel från universitetets kommitté för Samhällelig drivkraft. Piloten har två mål. För det första är syftet att bygga upp en projektstruktur för samverkan mellan Linnéuniversitet, Kalmar Läns Museum, Kulturparken Småland och länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län. En ledningsgrupp har satts samman bestående av representanter från dessa organisationer. Projektledningsgruppen träffas fem gånger under 2016 och arbetar med uppgiften att formulera och skriva en ansökan om vidare finansiering av ett mer omfattande långsiktigt projekt. För det andra är syftet att påbörja dokumentationen av erfarenheter av mottagandet av flyktingar och migranter i båda länen. Detta görs genom att fyra referensgrupper, två i vardera län har satts samman och träffas tre gånger per grupp under hösten 2016. I grupperna finns representanter för:
1. Statliga myndigheter som Arbetsförmedlningen, Migrationsverket och Polisen.
2. Kommunala verksamheter som socialtjänst, skola, HVB hem för ensamkommande barn och unga, barn- och äldreomsorg,
3. Privata entreprenörer som driver flyktingboenden och HVB hem för ensamkommande barn och unga.
4. Idéburna respektive frivilligorganisationer, till exempel Röda Korset, Kvinnojourer, Rädda Barnen, IM och Svenska Kyrkan.
Referensgruppernas möten har dokumenterats skriftligen och genom inspelning. Materialet från referensgrupperna ligger till grund för de frågor om mottagandet som ställs i den mer omfattande projektansökan. En sådan fråga är: Vad innebär ett värdigt mottagande? Concurrenes in colonial and postcolonial studies, LNUC, spelar en central roll i projektet genom att där knyts projektets kulturvetenskapliga ansats, främst representerad av museerna samman med den human- och samhällsvetenskapliga ansats som projektets forskargrupp representerar med ämnena socialt arbete, islamologi och kultursociologi.

Hans Hägerdals main project within Concurrences concerns the encroachment of Dutch and Portuguese colonialisms in the 19th and early 20th centuries, based on colonial archives and local materials. During 2014 this will result in an (approved and forthcoming) article in the periodical Wacana, and a paper presented on the conference Svenska historikermötet in May 2014. The project is related to the following three publication projects.
Book project about Savu. Together with Dr. Geneviève Dugggan, ISEAS, Singapore, I write a monograph about the Island of Savu, Indonesia. It is a study that integrates historical and anthropological aspects on an island's past which is described by oral traditions as well as colonial sources from 1600 onwards. The book will be finalized in the course of 2014 and published by ISEAS.
Anthology about women on Timor. An anthology with historical and social scientific perspectives on gender and women on Timor, edited by Sara Niner, will include an essay about traditional woman leadership which is co-written by myself and Douglas Kammen, NUS, Singapore. It is reckoned to come out in 2014.
Anthology about sources on eastern Indonesia and Timor-Leste. I presently negotiate with IIAS, Leiden, to publish an anthology about the critical use of historical, linguistic and anthropological sources for the study of eastern Indonesia and Timor-Leste. 11 contributions will be included if the proposal is approved. I will be the editor of the book which is planned to appear in 2015.
Textbook project on historical perspectives. A textbook for university use is planned by Henrik Ågren, Linköping. It will be a collection of essays on perspectives on history, where I will write an essay about global history writing. The book will appear in 2014 or 2015.

Johan Höglund's research is concerned with the relationship between imperialism and popular culture. He investigates primarily three interrelated national and temporal settings: 1. The late Victorian and Edwardian period with particular emphasis on the British popular writer Richard Marsh, author of the cult gothic novel The Beetle (1897).
2. The long history of American popular culture with particular emphasis on the post-9/11 period. He has written extensively on violent computer games and on the way that gothic and horror narratives negotiate moments of US imperial crisis.
3. The current revival of the Nordic gothic novel. With the realisation that the Nordic region also took part in global and local colonial endeavours, new Nordic gothic can be understood as a form reaction to the dismantling of Nordic exceptionalism but also a cultural space where past colonial histories and new Nordic identities are negotiated.
The concurrences concept has guided investigations into all of these settings. A general claim by Höglund is that the violent and often gothic narratives he studies always imagine the meeting of concurrent and competing voice as a violent confrontation. This confrontation is rarely resolved in these narratives. The notion of hybridity that is central to much postcolonial study is often given a shape and a body, but it is seldom seen as a form of resolution to the catastrophic meetings that war and gothic stories describe. Rather, these stories typically imagine the presence of concurrent voices as, at the same time, deeply troubling and impossible to resolve.
Johan Höglund is the co-editor of The Transnational and Postcolonial Vampire: Dark Blood (Palgrave MacMillan, 2012, with Tabish Khair) and the sole author of The American Imperial Gothic: Popular Culture, Empire, Violence (Ashgate: 2014). He is currently co-editing a collection on animal horror film for Palgrave MacMillan, due to be published in 2015.

Kristina Myrvold arbetar sedan 2015 med projektet "Religion i skyttegravarna" som undersöker produktion, distribution och användning av religiösa miniatyrskrifter för sikhiska och muslimska soldater från Punjab som kämpade för den brittiska armén vid västfronten under första världskriget. Projektet är grundat på arkivforskning och fältstudier i Europa och Indien och finansieras av Vetenskapsrådet (2015-2018). Hon är också en av redaktörerna för den kommande Brill's Encyclopedia of Sikhism och arbetar på olika bokprojekt om religion, teknologi, och tryckhistoria i Sydasien.

Maria Olaussens forskning rör främst afrikansk litteratur med inriktning mot genusteoretiska och postkoloniala frågeställningar. Olaussen forskar nu om litteratur kring den indiska oceanen. Hon undervisar också om representation om djur i litteratur inom ett forskningsområde som rör relationen mellan människa och djur. Maria Olaussen är sedan sommaren 2015 knuten till Göteborgs universitet.

Margareta Peterssons forskning har på olika sätt berört kulturella möten i postkolonial tid. Ett nytt forskningsprojekt utgår från ett arkiv som hittades för ett år sedan på Huseby utanför Växjö. Joseph Stephens köpte egendomen på 1860-talet. Arkivet innehåller papper från Stephens tid i norra Indien från 1861 till 1869 där han arbetade vid The Great Indian Peninsula Railway som ingenjör vid järnvägsbyggen, mellan Bombay och Nagpur. Här finns ekonomiska handlingar, lönelistor, ritningar, en liten dagbok och en omfattande korrespondens. Analysen kommer att fokusera brevväxlingen.

Piia K. Posti forskar på reseberättelsen som postkolonial kritik. Hon bidrar med en artikel om Sven Lindqvist's Utrota varenda jävel (1992) och Terra Nullius. En resa genom ingens land (2005) i Concurrences specialnummer för Culture Unbound.

Inom centret forskar Jonas Svensson bland annat på retorik och praktik i offentlig svensk islamkritisk diskussion. Hans angreppsätt hämtar inspiration främst från teorier om hur det mänskliga tänkandet i vid mening fungerar. Dessa teorier bidrar med modeller som förklara och i viss mån också förutsäga framgångar för olika retoriska figurer när det gäller diskussioner om islam och muslimer som en fara och som något främmande och icke önskvärt i det svenska samhället. Av särskilt intresse för Svenssons forskning är hur emotioner spelar roll för människors tänkande och handlande. Forskning om emotioner har relevans för till exempel diskussioner om hur man vetenskapligt kan modifiera begreppet islamofobi så att det blir användbart också i ett akademiskt sammanhang, och inte enbart i politisk retorik. Kopplat till forskningen om islamkritik undersöker Svensson för tillfället vad som kan benämnas som heliggörandes och vanhelgandets psykologi och socialpsykologi, med fokus på islam.

Emilie Wellfelt has in 2014 two projects running. One is to finalize my PhD thesis - situated in an eastern Indonesian island called Alor the thesis investigates contact zones between local and global understandings of history and heritage. Parallel to this I am working on the documentation of Ujir, an endangered language-culture system, at the University of Cologne in the DoBeS project Roos & ruins: A project to document the Ujir language of the Aru Islands. The next period of fieldwork takes place in late fall 2014. One conference is on the agenda: the Textile Society of America's 14th Biennial Symposium in Los Angeles 10-14 September. I am presenting a paper called The secrets of Alorese 'silk' yarn: Kolon susu, triangle trade and underwater women in Eastern Indonesia.

Margareta Wallin Wictorin (sedan augusti 2015 anställd vid Karlstads universitet, men fortsatt knuten till Concurrences), har tre fokus för sin forskning inom Concurrencs. 1) Afrikansk samtidskonst, särskilt relaterat till Biennalen för Afrikansk Samtidskonst i Dakar. (Se Concurrences blogg 2013-10-29), 2) Postkoloniala perspektiv på tecknade serier och serieromaner. 3) Tecknade serier och serieromaner om migration.

Personal

Ett tjugotal forskare från olika ämnen inom Linnéuniversitetet utgör den fasta delen av forskargruppen Concurrences, men därutöver finns en rad medarbetare och gästande forskare från lärosäten runt om i världen knutna hit, liksom några doktorander. 

Fasta medarbetare inom Linnéuniversitetet

Forskare vid Linnéuniversitetet

Advisory Board

Concurrences Advisory board består av ledande forskare inom postkolonial forskning och inom forskning om kulturmöten, och representerar skilda akademiska discipliner:

Elleke Boehmer, Professor i World Literature in English vid Wolfson College, Oxford University.
Diana Brydon, Professor i Globalization and Cultural Studies, University of Manitoba.
Stefan Helgesson, Professor i Engelsk litteratur, Stockholms universitet.
Ann McGrath, Professor i History and Director of the Australian Centre for Indigenous History, Australian National University.
Ashleigh Harris, Lektor i Engelsk litteratur, Uppsala universitet.
Maria Olaussen, professor i Engelska, Göteborgs universitet.

Publikationer

Publikationer i DIVA

 

 

Länkar