Människor vid vatten

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljö handlar om arbetsförhållandena för alla medarbetare och studenter. Hur vår arbetsmiljö ska utformas regleras av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som till exempel kan gälla risker, psykisk påfrestning, fysiska belastningar, farliga ämnen eller maskiner.

Viktiga föreskrifter i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är de om systematiskt arbetsmiljöarbete och föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Linnéuniversitetets arbetsmiljöpolicy är utgångspunkten för hur arbetsmiljöarbetet vid vårt lärosäte ska bedrivas. Hur detta ska göras förklaras i Arbetsmiljöhandboken, som är det dokument som beskriver universitetets rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan och hur detta arbete ska organiseras beskrivs i dokumentet Arbetsmiljöorganisation.

Under 2019 gör Linnéuniversitetet en fördjupad översyn av arbetsmiljöarbetet. Det innebär att dokument förnyas och texter på medarbetare ändras. En viktig del i översynen är att verksamhetsplanering och arbetsmiljö knyts närmare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är från och med 2019 en del i verksamhetsplan och uppföljning och då behövs det stödmaterial, som nu arbetas fram av HR-avdelningen med hjälp av universitetskansliet och huvudskyddsombuden.

Vi tar gärna emot förbättringsförslag under processen som väntas vara klar under hösten 2019. Vid frågor eller utvecklingsförslag kontakta Madeleine Sjöstedt eller Marion Tersmeden på HR-avdelningen.

Din hälsa

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i arbetet att skapa en trivsam arbetsplats, förebygga arbetsrelaterade belastningsskador samt öka förutsättningarna för hälsa i ett livslångt perspektiv

Friskvårdsbidraget och förebyggande hälsoinsatser genom företagshälsovården är några verktyg för att motverka arbetsrelaterad ohälsa.

  • Företagshälsovård
  • Friskvårdsbidrag
  • Ersättning för sjukvård och recept
  • Terminalglasögon