Människor vid vatten

Arbetsmiljö och hälsa

En viktig uppgift för Linnéuniversitetet är att skapa en god och säker arbetsmiljö. På den här sidan hittar du information om arbetsmiljö och hälsa för dig som anställd.

Arbetsmiljö handlar om arbetsförhållandena för alla medarbetare och studenter. Hur vår arbetsmiljö ska utformas regleras av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som till exempel kan gälla risker, psykisk påfrestning, fysiska belastningar, farliga ämnen eller maskiner.

Viktiga föreskrifter i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är de om systematiskt arbetsmiljöarbete och föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Linnéuniversitetets arbetsmiljöpolicy är utgångspunkten för hur arbetsmiljöarbetet vid vårt lärosäte ska bedrivas. Hur detta ska göras förklaras i Arbetsmiljöhandboken, som är det dokument som beskriver universitetets rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan och hur detta arbete ska organiseras beskrivs i dokumentet Arbetsmiljöorganisation.

Sedan 2019 har Linnéuniversitetet gjort en fördjupad översyn av arbetsmiljöarbetet. Det innebär att dokument förnyas och texter på medarbetare ändras. En viktig del i översynen är att verksamhetsplanering och arbetsmiljö knyts närmare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är från och med 2019 en del i verksamhetsplan och uppföljning och då behövs det stödmaterial, som nu arbetas fram av HR-avdelningen med hjälp av universitetskansliet och huvudskyddsombuden.

Vid frågor eller utvecklingsförslag kontakta HR-avdelningen.

Din hälsa

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i arbetet att skapa en trivsam arbetsplats, förebygga arbetsrelaterade belastningsskador samt öka förutsättningarna för hälsa i ett livslångt perspektiv

Har du behov av arbetsanpassning ska du meddela din närmaste chef som, tillsammans med HR och skyddsombud, ska utreda och ta ställning till möjligheterna till arbetsanpassning och hur den kan utformas. Det kan till exempel gälla anpassning av din fysiska arbetsplats, arbetstider eller arbetsuppgifter. Arbetsanpassningen kan antingen vara varaktig eller tidsbegränsad.

Friskvårdsbidraget och förebyggande hälsoinsatser genom företagshälsovården är några verktyg för att motverka arbetsrelaterad ohälsa.

  • Företagshälsovård
  • Friskvårdsbidrag
  • Ersättning för sjukvård och recept
  • Terminalglasögon