Alkohol och droger

På den här sidan finns samlad information om alkohol och droger, bland annat Linnéuniversitetets alkohol- och drogpolicy samt råd och rutiner i dessa frågor.

Alkohol och andra droger är en viktig arbetsmiljöfråga och policyn är ett vägledande dokument som tydliggör Linnéuniversitetets förhållningssätt till användande av alkohol och droger på arbetsplatsen. Med alkohol avses drycker med en alkoholmängd som överstiger 2,25 %. Med droger avses narkotika, icke ordinerat receptbelagt läkemedel, dopningspreparat och andra preparat och lösningsmedel som tas i berusningssyfte.

På Linnéuniversitetet är det inte tillåtet att vara alkohol- eller drogpåverkad i samband med arbetsutövning eller studieaktiviteter. Om problem uppstår med bruk/missbruk av alkohol eller andra droger är det viktigt att snabbt och professionellt hantera detta. Företagshälsovården är en resurs i arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete för både chefer och medarbetare vid Linnéuniversitetet och kan bidra med följande i fråga om alkohol och droger:

  • medicinsk bedömning och rådgivning
  • psykosocial bedömning och stödinsatser
  • alkohol- och drogtester

På HR-avdelningen finns stöd för chefer i organisationen. Studenthälsan arbetar förebyggande och med konkreta insatser för studenter.

Nedanstående tillhandahåller stöd till dig som har frågor eller funderingar kring ditt eget eller anhörigs bruk:

För mer information, läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: www.folkhalsomyndighetens.se