Ergonomi

Här hittar du information om ergonomi och vart du som medarbetare ska vända dig med frågor om din fysiska arbetsmiljö

Rutin avseende egonomisk bedömning av din arbetsplats

Långvarigt stillasittande arbete, exempelvis kontors­ och datorarbete, kan leda till ohälsa. Inredning och utrustning som genom sin utformning eller placering inbjuder till rörelse och variation kan motverka detta. Lämplig utrustning kan vara elektriskt höj­ och sänkbara arbetsbord eller balansbord, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2020:1 som styr regler kring arbetsplatsens utformning.

Behov av en ergonomisk översyn av en arbetsplats kan uppstå på grund av många olika händelser eller besvär som uppkommer. Om något i din fysiska arbetsmiljö behöver förändras eller ses över bör du göra följande:

Kontakta din chef eller HR-partner så att ni i samråd kan klargöra vilken typ av ergonomisk översyn som behöver göras. Första steget är att göra en översyn av grundinställningar på befintlig arbetsplats. Andra steget är att göra en ergonomisk översyn via företagshälsovården. Se checklista för grundinställningar

1. Översyn av grundinställningar

Grundinställningar av arbetsplatsen genomförs av vaktmästerisektionen inom Lokal- och serviceavdelningen och handlar om individuell anpassning i fråga om höjder, avstånd med mera. Grundinställningen avser bord, stol, datorplacering och belysning och utgår från standardvärden i relation till personens längd etc. När grundinställningen genomförts får du ett informationsblad, där det noterats att grundinställning gjorts, datum, namn och rumsnummer. I samråd mellan dig, ansvarig chef och eventuellt HR-partner görs en bedömning om införskaffande av handledsstöd, Mousetrapper och/eller headset till telefonen, kan medföra att eventuella besvär minskar.

2. Ergonomisk översyn via företagshälsovården

Om besvär kvarstår, om besvären redan från början lett till kontakt med läkare eller sjukgymnast eller om besvären lett till sjukskrivning tar HR-partner en kontakt med företagshälsovården för vidare utredning, bedömning och förslag till åtgärder beträffande den aktuella arbetsplatsen. En beställning av ergonomisk översyn via företagshälsovården görs via HR-partner i samråd med chef.

Om ergonomiska hjälpmedel utöver det vanliga, till exempel en speciellt anpassad stol, behöver köpas in ska du som anställd lämna in ett intyg skrivet av sjukgymnast/läkare eller liknande som styrker dina besvär och dina särskilda behov av ergonomiska hjälpmedel. Om du inte har ett utlåtande från sjukgymnast/läkare så tar du kontakt med din HR-partner som i samråd med chef skriver en rekvisition till företagshälsovården som då får träffa dig och göra en bedömning.

Utlåtandet skickar du till chefen tillsammans med önskemål om beställning av ergonomisk utrustning. Tänk på att beställning vid specialanpassade hjälpmedel måste vara tydlig och specificerad med namn, artikelnummer eller liknande samt att alla eventuella tillbehör finns nämnda i beställningen. Man ska också ange i vilket rum i vilket hus och till vilken person som beställningen ska göras.

Materialet ska gå att köpa hos Linnéuniversitetets avtalade leverantörer som återfinns på sidan om aktuellt ramavtal.

Ansvarig chef tar kontakt med Lokal- och serviceavdelningen för inköp av materiel i enlighet med de ramavtal som finns. Vissa materiel kan man beställa själv via butiken (butiken@lnu.se) medan andra beställs via sektionen för Lokalplanering (inredning/större utrustning) eller IT-avdelningen (tillbehör till dator).

Kontaktpersoner på Lokal och Serviceavdelningen

För översyn av grundinställningarna enligt punkt 1 på checklistan kontaktar du din husvaktmästare: 

Vaktmästeri i Växjö

Vaktmästeri i Kalmar

Vid frågor eller beställning av inredning och utrustning, kontakta sektionen för Lokalplanering.