Arbetsmiljöhandbok - Systematiskt arbetsmiljöarbete

På den här sidan hittar du information om systematiskt arbetsmiljöarbete vid Linnéuniversitetet och rutiner hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas.

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, riskbedöma, genomföra nödvändiga åtgärder i och följa upp arbetsmiljön, så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en god arbetsmiljö uppnås. Kort beskrivet ska det systematiska arbetsmiljöarbetet leda till bättre arbetsmiljö och är en del i den dagliga verksamheten.

De risker som identifieras ska föras in i en handlingsplan, som finns under rubriken Länkar – Handlingsplan. Riskerna kan till exempel ha identifierats vid arbetsmiljöronder, enkätundersökningar eller medarbetarsamtal. Planen följs sedan upp, med jämna mellanrum, på arbetsplatsens gemensamma möten, samt i arbetsmiljögrupper. Planen förnyas årligen och de risker som inte åtgärdats vid årets slut förs över till nästa års handlingsplan.

Handlingsplanen blir ett redskap för uppföljning och åtgärd för arbetsmiljön och kopplas till verksamhetsplaneringen.

Grafik systematiskt arbetsmiljöarbete

Linnéuniversitetets arbetsmiljöpolicy anger riktningen för arbetsmiljöarbetet vid vårt lärosäte. Hur arbetet ska genomföras beskrivs i Arbetsmiljöhandboken med bilagor som utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrifter om det systematiska arbetsmiljöarbetet och de lokala rutiner som gäller vid universitetet.