Arbetsmiljöenkät

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska Linnéuniversitetet årligen genomföra en enkätundersökning som ska ge kunskap om hur arbetstagarna upplever såväl organisationen som den egna arbetssituationen. Med stöd av resultatet ska Linnéuniversitetet genomföra förbättringar för att bedriva arbetsmiljöarbetet i enlighet med arbetsmiljöpolicyn.

Arbetsmiljöenkät 2023

Enkäten skickas ut via epost den 11 september till alla som inlett sin anställning senast 1 maj 2023.  Frågor om ”Närmaste chef” gäller den person som har arbetsmiljöansvaret, till exempel dekan, prefekt, kanslichef, avdelningschef eller sektionschef.

Enkäten genomförs av en extern konsult, Origo Group, som garanterar anonymitet för alla som besvarar enkäten. Origo Group sammanställer resultatet för enheter där minst 8 arbetstagare besvarat enkäten samt gör sammanställningar på avdelnings-, fakultets- och universitetsnivå.

Bakgrundsfaktorer och frågor kring kränkande särbehandling och diskriminering redovisas endast på övergripande nivåer.

Enkäten finns på svenska och engelska. 

Resultat, redovisning och fortsatt arbete


På institutions-, kansli-, avdelnings- och sektionsnivå

Arbetsmiljöansvarig chef redovisar enkätresultatet dels för arbetstagarna på sin enhet, dels för sin egen närmaste högre chef. Skyddsombudet och HR-partnern kan vara ett stöd såväl i redovisningen som i efterföljande diskussioner om åtgärder som ska genomföras och dokumenteras i en handlingsplan för enhetens arbetsmiljö. Handlingsplanen för arbetsmiljön ska redovisas för de lokala arbetsmiljögrupperna och följas upp i verksamhetsuppföljningen.

Behöver en chef eller en arbetsgrupp extra stöd i arbetsmiljöarbetet är det i första hand närmaste högre chef, HR-partnern och skyddsombudet som ger stödet. Företagshälsovården samt interna och externa konsulter finns också att tillgå.

På överordnade nivåer

På överordnade nivåer hanteras enkätresultatet av ledningsgruppen, sammanställt för de enheter som ingår i den överordnade enheten, till exempel en fakultet eller hela universitetet.
Resultat och åtgärder för ledningsgrupper på överordnade nivåer tas fram och hanteras på samma sätt som för andra enheter, dvs att arbetsmiljöansvarig chef redovisar enkätresultatet för sina underordnade chefer och för sin egen närmaste högre chef samt diskuterar och tar fram en handlingsplan för arbetsmiljön.

På övergripande nivå

På rektorsnivå hanteras enkätresultatet dels för cheferna i den centrala ledningsgruppen, dels sammanställt för hela universitetet.
Uppföljningen av resultatet av enkätsvar från chefer som är direkt underställda rektor hanteras på samma sätt som på övriga enheter.
Den sammantagna bilden av enkätresultat och handlingsplaner analyseras och behandlas av arbetsmiljökommittén som rapporterar till rektor.

Hantering av handlingsplaner och uppföljning

Samtliga handlingsplaner från de olika enheterna diskuteras i de lokala arbetsmiljökommittéerna/-grupperna samt sammanställs och följs upp i samband med den årliga uppföljningen av verksamheten där uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår.

Handlingsplanen för arbetsmiljön är en del av verksamhetsplanen och lämnas till berörd fakultet/avdelning enligt fakultetens/avdelningens tidplan för arbetet med verksamhetsplaneringen. Fakulteterna lämnar sedan verksamhetsplanerna vidare enligt tidplanen för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.

Uppföljning för hela universitetet bereds i arbetsmiljökommittén och utgör ett underlag såväl till personalbokslutet som för åtgärder som ska integreras i Linnéuniversitetets verksamhetsplan.

Mer information

Under Arbetsmiljöenkät- frågor och svar finns mer information kring enkäten.

Har du ytterligare frågor, vänligen kontakta Oskar Sandgren HR-avdelningen