Arbetsmiljöenkät - frågor och svar

Varför genomför Linnéuniversitetet en arbetsmiljöenkät?

Arbetsmiljöenkäten gör vi för att få ökad kunskap om hur alla vi som arbetar vid Linnéuniversitet upplever vår arbetssituation, våra arbetsförhållanden och vår arbetsorganisation. Resultatet blir sedan en del i vår uppföljning av arbetsmiljöarbetet och ger oss ökad kunskap om vilka åtgärder vi behöver göra för att få den arbetsmiljö som vi vill ha.

Vilka får svara på arbetsmiljöenkäten?

Enkäten riktar sig till alla som inlett sin anställning senast 1 maj. Helt tjänstlediga för annat jobb eller studier mer än sex månader är undantagna enkäten.

Hur distribueras enkäten?

Enkäten skickas till dig via e-post från Origo-group. I e-posten får du en länk som leder till en webbaserad enkät.

Hur länge är arbetsmiljöenkäten öppen?

Mätperioden sträcker sig från den 11 september till den 22 september 2023

Hur lång tid tar det att besvara enkäten?

Det tar 10-15 minuter att besvara arbetsmiljöenkäten. Du kan avbryta och ta upp svarandet vid ett senare tillfälle.

Jag har inte fått enkäten

Om du inte senast den 12 september fått en länk till enkäten via e-post kontakta Origo Group, thomas.carlsson@origogroup.com

Jag har fått en påminnelse om att besvara enkäten fast jag redan har skickat in mitt svar

Kontrollera länken så att enkäten är inskickad och inte pausad.

Länken fungerar inte

Observera att din länk är unik. Du kan därför inte vidarebefordra länken eller svara på enkäten genom att klicka på en kollegas länk. Har du problem med din länk, kontakta Origo Group, thomas.carlsson@origogroup.com

Måste jag svara på enkäten?

Enkäten är inte obligatorisk, men alla som arbetar vid Linnéuniversitetet har ett ansvar att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet. Resultatet blir mer tillförlitligt om så många som möjligt svarar på enkäten.

Kan jag i efterhand se hur jag svarat på enkäten?

Nej, den informationen går inte att komma åt. Är du osäker på ditt svar eller känner att det är missvisande kan vi skicka ut en ny enkät till dig som du får svara på och därmed ta bort eventuella gamla svar.

Går det att få en överblick på vilka/vilken medarbetare som inte svarat på enkäten?

Nej, det går inte att se vem som har svarat på enkäten, bara hur stor andel av en grupp som svarat.

Vem avses med ”närmaste chef”?

När du ska svara på frågor om ”din närmaste chef” så avses den som är chef på den institution/avdelning/enhet där du har din anställning. Det innebär följande:

  • om du är anställd på en institution – prefekt
  • om du är anställd på ett fakultetskansli – kanslichef
  • om du är anställd på biblioteket eller i förvaltningen - sektionschef (om du har en sådan), annars avdelningschef eller överbibliotekarie, alltså inte funktionsansvariga eller teamledare
  • om du är anställd i lokalvården – sektionschef

Vad menas med ”enhet”?

Med enhet menas institution respektive avdelning, sektion eller kansli, där du i huvudsak utför ditt arbete. Om du är osäker så prata med din närmaste chef.

Jag har fått en påminnelse, hur kan ni veta att jag inte svarat? Är jag verkligen anonym?

Gentemot din arbetsgivare Linnéuniversitetet är du helt anonym. Origo Group som extern part har dock kontroll över vilka som har svarat. Men det är bara under insamlingsperioden, så att man inte behöver skicka påminnelser till dem som redan har besvarat enkäten.

Respondenterna är alltså helt anonyma gentemot sin arbetsgivare som bara kommer att se resultaten i sammanställd form.

Kan jag lita på att svaren är anonyma?

Du svarar alltid helt anonymt.

Din e-postadress finns under en period registrerad i Origos system för enkätutskick. Ingen från Linnéuniversitetet har möjlighet att se vem i en grupp som svarat och inte heller vad någon enskild individ har svarat.

Får alla enheter en rapport

Svaren på frågorna i enkäten sammanställs endast på enhetsnivå och är man inte tillräckligt många svarande vid en enhet sammanställs inga svar. Minst åtta personer måste ha svarat på samtliga frågor för att vi ska kunna redovisa gruppen.

Mer information

Har du fler frågor vänligen kontakta:

Oskar Sandgren, HR-partner

Sofia Boborg, projektansvarig på Origo Group, sofia.boborg@origogroup.com