Arbetsskador och tillbud

På denna sida finns information om rapportering av arbetsskada och tillbud, både för medarbetare och studenter

Arbetsskada

En arbetsskada är när någon har kommit till skada. En arbetsskada kan uppstå på grund av flera anledningar, till exempel arbetsolycka, olycka på väg till eller från arbetsplatsen, arbetsrelaterad sjukdom orsakad av exempelvis konflikter eller hög arbetsbelastning eller vid allvarliga hot- och våldssituationer.

Anmäla arbetsskada

Länk till Arbetsmiljöverkets blankett för anmälan om arbetsskada.

Anmälan görs via arbetsmiljöverkets och försäkringskassans elektroniska blankett.

Anmälan görs av chef i samråd med medarbetaren och skyddsombud, med HR som ett stöd. Anmälan ska diarieföras till registrator@lnu.se  glöm därför inte att spara den elektroniska anmälan.

Arbetsmiljöverket bekräftar anmälan via det elektroniska kvitto som visas när arbetsgivaren fyllt i och skickat anmälan. Försäkringskassan bekräftar anmälan via ett brev till den skadades hemadress.

Student som skadas

Om en student skadas i undervisningen ska detta anmälas till arbetsmiljöverkets och försäkringskassans elektroniska blankett. Anmälan ska diarieföras till registrator@lnu.se  glöm därför inte att spara den elektroniska anmälan. Anmälan till Arbetsmiljöverket görs i samråd med kursansvarig lärare och prefekt. För institutionen för kriminologi och polisiärt arbete är det kursansvarig lärare som anmäler studentskador.

Länk till Arbetsmiljöverkets blankett för anmälan om arbetsskada.

Utredning av skada

Efter att skadeanmälan är gjord ska en utredning göras av orsaken till skadan, den omfattar också åtgärder för att hindra att liknande skador sker. Utredningen görs tillsammans med skyddsombudet och ska sedan skickas till registrator@lnu.se.
Gäller arbetsskadan en student kan kursansvarig lärare vara ett stöd. På Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete är det kursansvarig lärare som utreder och skickar utredningen till registrator.

Länk till utredning av skada (bilaga 3 i Arbetsmiljöhandboken).

Försäkringar i samband med arbetsskada

Vid arbetsskada är du som statligt anställd försäkrad genom AFA. Du kan bland annat få ersättning för:

  • inkomstförlust (gäller inte vid olycksfall på väg till eller från arbetet)
  • kostnader
  • sveda och värk
  • bestående besvär
  • ärr
  • tandskador

Mer information hittar du på AFA:S hemsida.

Länk till AFA:S webbplats

Anmäla försäkringsärende

Anmälan görs av den drabbade. Chef, skyddsombud och personalkonsult kan bistå. Du som anmäler får bekräftelse på din anmälan via e-post eller SMS. Efter att anmälan är gjord ska följande skickas in till försäkringsbolaget AFA.

  • kopia av eventuella läkarintyg
  • kopia på anmälan av arbetsskada

Om du har haft kostnader på grund av arbetsskadan ska du spara dina kvitton. Uppvisande av kvitton är en förutsättning för eventuell ersättning. Kvitton ska skickas in till AFA Försäkring om de begär det.

Länk till anmälan 

Kammarkollegiet

Om en skada uppstår där myndighetens fordon är inblandat i försäkringsärendet gäller Kammarkollegiets trafikförsäkring. Anmälan görs av den drabbade. Chef, skyddsombud och HR-partner kan bistå.

Om en skada uppstår där ditt privata fordon (bil eller MC, ej hyrbil) är inblandat kan du få åter för självrisken, sammanlagt höst 8 000 kr via Lnu:s försäkring hos Kammarkollegiet.

Anmäl fordonsskada på kammarkollegiets webbplats

Länk till mer information om självriskskydd

Är annat fordon inblandat i försäkringsärendet gäller fordonets ägares trafikförsäkring. Kontakta då fordonets ägare och be hen anmäla händelsen till sitt försäkringsbolag.

Skada vid tjänsteresa

Tjänstereseförsäkringen gäller vid alla tjänsteresor som du gör för myndighetens räkning i Sverige och utomlands. Försäkringen tecknas av myndigheten och är gratis för dig. Anmäl skada under tjänsteresa på blanketten via Kammarkollegiets hemsida.

Blanketten ska bestyrkas av myndigheten innan den kan skickas in. Det gör din HR-partner.

Länk till blankett

Studenter som skadar sig

Studenter som skadar sig i Universitetets lokaler eller inom Universitetets område omfattas av Kammarkollegiets försäkringar. Som kursansvarig lärare hittar du blanketter via Kammarkollegiets hemsida.

Länk till blankett på kammarkolegiets webbplats

Tillbud

Ett tillbud är en oönskad händelse eller situation av organisatorisk, social eller fysisk karaktär som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Det kan vara en händelse där någon hade kunnat skada sig men ingen kom till skada.

Anmäla tillbud

Alla anställda ansvarar för att anmäla tillbud till närmaste chef så att det som utgör risk för olycksfall snabbt ska kunna åtgärdas. Skyddsombudet ska också informeras om händelsen. Därefter ska tillbudet anmälas på blanketten "Tillbudsanmälan". Chefen ansvarar för att tillbudsanmälan diarieförs.

Länk till anmälan och utredning av tillbud (Bilaga 2 till Arbetsmiljöhandboken)

Allvarliga tillbud

Om tillbudet är allvarligt måste du genast meddela din chef eftersom detta omedelbart ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Anmälan gällande medarbetare görs av chef i samråd med drabbad, HR-partner och skyddsombud. Om tillbudet inte är av allvarlig karaktär behövs ingen anmälan till Arbetsmiljöverket.

Allvarligt tillbud gällande en student

Inträffar ett allvarligt tillbud som gäller student så är det prefekt/chef som med hjälp av kursansvarig lärare anmäler det allvarliga tillbudet till Arbetsmiljöverket. På Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete är det kursansvarig lärare.

Länk till Arbetsmiljöverkets blankett för anmälan om allvarligt tillbud

Utredning av tillbud

Vid ett tillbud görs en utredning om vilka omedelbara och mer långsiktiga åtgärder som behöver göras för att undvika risk eller skada. Chef ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas och följs upp. Utredningen görs av närmaste chef tillsammans med skyddsombud och återkopplas till den drabbade, HR-partner kan bistå. Utredningen ska bifogas anmälan. Om utredningen inte är klar vid anmälan av tillbudet, ska den skickas till den centrala registraturen när den färdigställts. Gäller tillbudet en student kan kursansvarig lärare vara ett stöd.