Föräldraledighet

Som förälder regleras din rätt till ledighet i Föräldraledighetslagen. Rätten till föräldrapenningförmåner regleras i Lagen om allmän försäkring och löneförmåner i samband med föräldraledighet i vårt Villkorsavtal samt i Lokalt avtal om föräldralön.

Enligt föräldraledighetslagen har du rätt till hel föräldraledighet tills ditt barn är ett och ett halvt år. Utöver det har du rätt till ledighet under tiden du får föräldrapenning från Försäkringskassan (på 100%, 75 %, 50 %, 25 % eller 12,5 %).                 

Som förälder har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till en fjärdedel tills ditt barn fyllt 8 år eller till utgången av barnets första skolår.

Som statligt anställd finns i Tjänstledighetsförordningen dessutom möjlighet att förkorta din arbetstid fram till utgången av det skolår då ditt barn fyller 12 år.

Ledigheten ska du, om möjligt, anmäla till arbetsgivaren två månader innan ledigheten ska påbörjas. Försök att planera för längre perioder i taget. Du har rätt till tre perioder per kalenderår. En enstaka föräldraledig dag räknas som en period, vid ansökan om ytterligare period eller om omfattningen på ledigheten ändras räknas det som en ny period. Planering gör du i samråd med din chef och du behöver även planera för att ta ut semester. Du behöver ta ut minst 20 semesterdagar/år innan du kan spara någon semester, det gäller även om du under året tar ut föräldraledighet.

Om du önskar återgå till arbetet tidigare än planerat ska detta meddelas arbetsgivaren minst en månad i förväg.

Din föräldraledighet (eller tjänstledighet enligt Tjänstledighetsförordningen, om barnet är över 8 år) anmäler du i Primula. Du anmäler själv till Försäkringskassan att du ska vara föräldraledig och begäran om föräldrapenning. Mer information om föräldrapenning hittar du hos Försäkringskassan, se länk nedan.

Föräldralön
Du har möjlighet att erhålla föräldralön från Linnéuniversitetet de 360 första kalenderdagarna av föräldraledigheten per barnsbörd/adoption. Skulle båda föräldrarna vara anställda vid Linnéuniversitetet har ni gemensamt möjlighet att ta ut maximalt 390 dagar med föräldralön, ni behöver då meddela arbetsgivaren att båda föräldrarna är anställda vid Linnéuniversitetet så att rätt ersättning utbetalas. Föräldralön kan erhållas som längst t o m att barnet fyller 8 år eller avslutar första året i grundskolan.

Föräldralön utgår med 10 % av daglönen på lönedelar upp till basbeloppstaket. På lönedelar som överstiger basbeloppstaket utgår föräldralön med 90 % av daglönen.

 Lokalt avtal om föräldralön hittar du i sin helhet nedan.

Sjuk under föräldraledighet
Om du blir sjuk under föräldraledigheten och inte kan ta hand om ditt barn ska du anmäla till Försäkringskassan att du ska pausa din föräldrapenning och istället begära sjukpenning. För information om sjuk under föräldraledighet, se Försäkringskassans hemsida, Föräldraledig och sjuk Det är alltså inte Linnéuniversitetet som betalar ut sjuklön, utan istället Försäkringskassan som betalar sjukpenning men du måste meddela din lönespecialist vilken period som du istället uppbär sjukpenning.

Tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse
I samband med barns födelse har den som är barnets andra förälder rätt till ledighet i tio arbetsdagar. Dagarna kan tas ut t.o.m den 60:e dagen efter den dag barnet kommer hem från sjukhuset. Du ansöker själv om ersättningen hos Försäkringskassan.

Vård av sjukt barn

Du har möjlighet till ledighet för vård av sjukt barn för barn upp till 12 år. För barn som är över 12 år gäller särskilda regler, se information om tillfällig föräldrapenning på Förskringskassans hemsida, se länk nedan.

Du registrerar ledigheten i Primula och ansöker hos Försäkringskassan om tillfällig föräldrapenning.

Försäkran och ansökan i Primula

Är det första gången du ansöker om föräldraledighet för ditt barn behöver du först fylla i blanketten Försäkran vid uttag av föräldralön och skicka till din lönespecialist.

För att ansöka om Föräldraledighet i Primula behöver du först registrera barnet. Det gör du under Min sida, Personuppgifter. Där anger du det eller de barn som kan vara aktuella att söka föräldraledighet för. De sex första siffrorna i personnumret räcker. Skulle barnet inte vara fött anger du datum för beräknad förlossning. När barnet sedan är fött går din in på nytt och ändrar uppgiften om beräknad förlossning till födelsedatum. Ärendet måste skickas och avslutas av lönespecialist innan barnet blir valbart i föräldraledighetsärendet.

Själva ansökan om föräldraledigheten gör du under Min sida, Barnledighet. När du har registrerat barnets födelsedatum kommer barnet att vara valbart i rullisten Barn. Vid ansökan om ledighet för barn över 8 år väljer du istället Min sida, Ledighet. I rullisten för Orsak till ledighet väljer du Ledighet utan lön enl Tjänstledighetsförordningen. Här finns inte möjligheten att välja barnet i rullisten utan du får istället skriva in under Meddelande/bilagor att ledigheten avser för barn och barnets födelsedatum.

Vård av sjukt barn samt tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse ansöker du om under Min sida, Barnledighet. Även i dessa ärenden behöver du ange barnets födelsedatum under Meddelande/bilagor.