Ledighet

Arbetsgivaren kan bevilja dig ledighet för olika ändamål. En del ledigheter har du rätt till, andra ledigheter beviljar arbetsgivaren, om det kan göras med hänsyn till verksamheten. De ledigheter som du har rätt till under givna omständigheter är t.ex. ledighet för studier, viss föräldraledighet, ledighet för närståendevård och av trängande familjeskäl.

Ledighet ska planeras i samråd mellan medarbetare och chef. Du som medarbetare ansöker och registrerar därefter ledigheten i Primula och din chef beslutar om ledigheten. Glöm inte att bifoga underlag och/eller ange skäl till stöd för din ansökan.

Ledighet med lön

I vissa fall kan du ha rätt till lön utan avdrag under ledigheten. Ledighet under en del av dag räknas som en hel dag. Exempel på när sådan ledighet kan ges:

 • vid släktangelägenhet inom egen familj eller den närmaste släktkretsen

Du får vara ledig utan löneavdrag i följande fall: vid allvarligare sjukdomsfall då din omedelbara närvaro är nödvändig, till exempel vid en olyckshändelse av akut karaktär (som inte har kunnat förutseseller planerats för), vaka vid dödsbädd, vid dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte inom din egen familj eller närmaste släktkrets.

Till din egen familj och närmaste släkt räknas:

 • make, maka, sambo och registrerad partner
 • barn, barnbarn och bonusbarn
 • föräldrar, fosterföräldrar, svärföräldrar och far- och morföräldrar
 • syskon, halvsyskon och bonussyskon

Ledighet för begravning, bouppteckning eller arvskifte gäller även för:

 • farbror, faster, morbror, moster
 • syskonbarn
 • svärson, svärdotter
 • svåger, svägerska

Vid ledighet för bouppteckning eller arvskifte krävs utöver släktskapet att du även är dödsbodelägare.

Hänsyn ska tas till tid som går åt till angelägenheten, dock max angiven tid nedan:
- Allvarligare sjukdomsfall/vaka i livets slutskede; 1 eller maximalt 2 dagar
- Dagen för dödsfallet; 1 dag
- Första kontakten med begravningsbyrån; 1 dag
- Begravning; 1 dag
- Urnsättning; 1 dag
 -Arvsskifte; upp till 1 dag
- Bouppteckning; upp till 1 dag
- Restid; max 1 dag/färdväg vid längre avstånd. Om resa är möjlig på helgen ges ingen dag innan eller efter helgen. Restid ska inrymmas i de totalt max 10 dagarna.

Ledighet för släktangelägenhet utan löneavdrag är inte avsedd för sorgebearbetning eller för omhändertagande av bostad.

Hänsyn ska tas till tid som går åt till angelägenheten samt eventuell resa som måste göras under arbetstid. Praktisk tillämpning är att ledighet beviljas en dag för angelägenheten och eventuellt en dag för restid vid längre avstånd.

Ledighetsansökan som görs i Primula ska innehålla information om orsak till ansökan och släktskap till den som berörs samt om restid har behövts.

Om du är osäker på hur du kan vara ledig med lön för släktangelägenhet, kontakta din lönespecialist.

Om du behöver vara ledig för fler dagar kan du, om verksamheten medger, beviljas ledighet utan lön, semester eller uttag av eventuell inarbetad flextid. Prata med din chef om vilka möjligheter som kan finnas.

 • vid flyttning, 1 arbetsdag (vid byte av folkbokföringsadress)
 • vid fackligt förtroendemannauppdrag, högst 10 arbetsdagar/år
 • vid egen examen eller tentamen (som sker på arbetstid), högst fem arbetsdagar/år
 • undersökning eller behandling hos läkare, företagshälsovård, öppen vård, mödravårdscentral samt för blodgivning.

Ledighet ges under förutsättning att läkarbesöket (eller motsvarande) behöver göras på arbetstid. Du kan i vissa fall behöva prata med din chef om det finns tillräckliga skäl att vara ledig för besök under betald arbetstid. Grunden är att du arbetar innan och/eller efter läkarbesöket (motsvarande). Om du inte kan gå till arbetet direkt efter du varit hos läkaren, pga hur du mår, avser inte frånvaron ledighet med lön utan sjukfrånvaro. En arbetstagare som arbetar deltid bör i första hand förlägga sina läkarbesök på sin fritid. En medarbetare som exempelvis är halvtidssjukskriven och ordineras sjukgymnastik behöver då inte gå på arbetstid utan besöken bör normalt kunna förläggas på den lediga tiden.

Med öppen vård avses sjukvård då du inte är inlagd på sjukhus, t ex röntgenundersökning eller sjukgymnastik.

 • vid akuta besök hos tandläkare eller undersökning/behandling efter remiss från tandläkare.

Ledighet utan lön

 • Tidsbegränsad anställning hos annan statlig arbetsgivare

Om du har en tillsvidareanställning vid Linnéuniversitetet som har varat i minst 12 månader har du rätt att vara tjänstledig från den anställningen, om du blir erbjuden en annan statlig tidsbegränsad anställning. Detta gäller dock längst i två år. Rätten gäller endast tjänstledighet på heltid. För ledighet på deltid eller för tjänstledighet för att prova annat arbete som inte är statligt krävs att du och din närmsta chef är överens. Ansökan om tjänstledighet för annat arbete görs i Primula. Bifoga anställningsavtal från det nya arbetet eller motsvarande.

 • Studier

Du har rätt till tjänstledighet från din anställning för studier. För att få vara tjänstledig för studier måste du ha varit anställd sex månader före tjänstledigheten eller minst tolv månader under de senaste två åren före tjänstledigheten. För att tjänstledigheten ska beviljas måste studierna avse kunskapsförmedling som följer en kurs- eller studieplan. Linnéuniversitet kan skjuta upp din tjänstledighet i högst sex månader om det finns särskilda skäl för det. Ansökan om tjänstledighet för studier görs i Primula och ska inlämnas i så god tid som möjligt. Bifoga antagningsbesked eller motsvarande.

 • Närståendevård

Du har rätt att vara tjänstledig från ditt arbete om du behöver vårda en svårt sjuk närstående. I dessa fall är det Försäkringskassan som beslutar om närståendepenning och betalar ut ersättning för detta. Innan du tar ut tjänstledighet från universitet bör du kontakta Försäkringskassan för att försäkra dig om att du har rätt till ersättning. Den anställde har rätt till tjänstledighet för den tid och i den omfattning som närståendepenning uppbärs från Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Du ansöker om ledigheten i Primula. Bifoga beslutet från Försäkringskassan.

 • Övrig ledighet

Det kan finnas många andra tillfällen där du också önskar vara ledig och för dessa kan ledighet beviljas, dock med fullt löneavdrag alternativt att du tar semester, använder ditt flexsaldo eller är kompensationsledig.

Exempel på orsak till ledigheten utan lön kan vara:

 • begravning av nära vän
 • hantering av kvarlåtenskap och tömning av bostad
 • flytt av nära anhörig
 • hembesök hos nära anhörig för anpassning av bostad, sjukvårdsteam etc.
 • medföljande vid anhörigs läkarbesök

Du ansöker om ledighet, och anger skäl för ledighet, i Primula.

För mer information kontakta din chef/prefekt eller din HR-partner på HR-avdelningen.