Semester

Enligt semesterlagen har anställda rätt till minst 25 semesterdagar per år men som statligt anställd har du genom kollektivavtal fler semesterdagar samt rätt till betald semester redan första året du är anställd. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har:

28 dagar        upp till 29 år

31 dagar        för dig mellan 30-39 år

35 dagar        från det år du fyller 40 år

Antalet semesterdagar förutsätter arbete under hela kalenderåret

I första hand ska alla årets semesterdagar användas under året. Möjligheten att spara semester gäller endast om du har tagit ut minst 20 av årets semesterdagar. Du som börjar din anställning sent på året eller som av annan anledning inte tjänar in 20 semesterdagar måste därför planera för att ta ut alla årets intjänade semesterdagar. Syftet med möjligheten att spara semesterdagar är att anställda ska ges möjlighet att ta ut en längre semester ett annat år. Du kan som mest spara 30 semesterdagar. Om du vill ta ut sparade semesterdagar i anslutning till huvudsemestern ska du ansöka om detta i samband med semesterplaneringen för året. Har du mer än 30 sparade semesterdagar den sista december kommer överskjutande dagar att utbetalas med februarilönen efterföljande år.

Tänk på att om du lämnar din anställning innan årets slut tjänar du inte in full årssemester och kan då få löneavdrag om du haft längre betald semester än vad du tjänat in. Tänk även på att frånvaro kan begränsa antalet betalda semesterdagar.

Om du blir sjuk under semestern
Om du skulle bli sjuk när du har semester måste du sjukanmäla dig första sjukdagen för att kunna byta ut semester mot sjukfrånvaro. Meddela din chef och gör registrering om sjukfrånvaron i Primula. För mer info se https://lnu.se/medarbetare/anstalld-vid-lnu/sjuk-och-frisk/

Faktorer som kan påverka antalet intjänade semesterdagar
För att tjäna in full årssemester måste anställningen vara hela kalenderåret. Om anställningen avslutas under året blir du återbetalningsskyldig om full semester redan har tagits ut. Även tjänstledighet, föräldraledighet och långtidssjukskrivning kan påverka antalet semesterdagar som du tjänar in.

Föräldraledighet
För dig som är partiellt föräldraledig gäller att du ska ta ut semester som vanligt, inget uppehåll görs i föräldraledigheten. Föräldraledighet på heltid kan däremot inte tas ut samtidigt som du har semester. Om du är helt föräldraledig kan du göra uppehåll i föräldraledigheten för uttag av semester. Tänk på att minst 20 semesterdagar ska tas ut för att semesterdagar ska kunna sparas, om du inte är helt föräldraledig hela året. Föräldraledighet under sommaren gör inte att du kan spara semesterdagar om du inte tagit ut minst 20 semesterdagar. För mer info se https://lnu.se/medarbetare/anstalld-vid-lnu/arbetstid-semester-och-ledigheter/foraldraledighet/

Sjukskrivning
För dig som är sjukskriven på deltid gäller att du ska ta ut semester som vanligt. Vid sjukskrivning på heltid har du möjlighet att ta ut både sjukpenning från försäkringskassan och semester som ger lön och semesterersättning. Meddela din lönespecialist om du önskar ta ut semester och under vilken period så löser vi det. Pågår din sjukskrivning del av året är grunden att din årssemester läggs ut under året och att din tjänstgöringsplan planeras utifrån det. Tänk på att långtidssjukskrivning kan påverka hur många semesterdagar du tjänar in. För mer information kan du kontakta din lönespecialist.

Tjänstledighet
Tjänstledighet på heltid är normalt sett inte semesterlönegrundande vilket innebär att det påverkar antalet semesterdagar som du tjänar in. Planerar du att vara tjänstledig under hösten bör du upplysa din chef och lönespecialisten om detta innan semestern läggs ut för att undvika att bli återbetalningsskyldig.

Semesteruttag för lärare* och doktorander
Enligt huvudregeln förläggs all årssemester för lärare och doktorander schablonmässigt i en sammanhängande period under sommaren (eller i december för dig som påbörjar din anställning under höstterminen). Årets semesterdagar läggs ut av lönespecialisterna på HR-avdelningen fr o m måndagen efter midsommar och så långt årssemestern räcker.

Avvikelse från huvudregeln
Skulle du ha sommarkurser, konferenser eller annat arbete under semesterperioden ovan som inte möjliggör att semestern läggs ut under den perioden behöver du kommunicera med prefekt och tjänsteplanerare och du söker själv i Primula senast den 25 april.

Skulle du inte ha fått med hela årssemestern i perioden för avvikande semester som du har registrerat till den 25 april kommer resterande semesterdagar förläggas inom semesterperioden enligt huvudregeln. Detta görs av lönespecialisten eftersom din tjänstgöringsplan är beräknad utifrån att du tar ut all din årssemester

Spara semester
I vissa fall kan semester sparas efter överenskommelse med prefekt, i dessa fall behöver du ett skriftligt godkännande. För varje sparad semesterdag ska tjänstgöringen ökas med åtta timmar (för heltidsarbetande, vid deltid i proportion till omfattningen). Tänk på att du även behöver kommunicera med din tjänsteplanerare om att du ska spara semester eftersom det påverkar din tjänstgöringsplan. Möjligheten att spara semester gäller endast om du har tagit ut minst 20 av årets semesterdagar.

För skriftligt godkännande att du ska spara semester används särskild blankett nedan som du skickar med din och prefektens underskrift till din lönespecialist på HR-avdelningen senast den 25 april. Du kan ha maximalt 30 sparade semesterdagar.

Uttag av sparad semester
Planerar du att ta ut sparad semester under året behöver du planera för det och kommunicera med din prefekt. Vid uttag av sparad semester ska tjänstgöringen reduceras med åtta timmar för varje uttagen sparad semesterdag (för heltidsarbetande, vid deltid i proportion till omfattningen). Tänk på att kommunicera med din tjänsteplanerare för justering i tjänstgöringsplanen.

Vid uttag av sparad semester används särskild blankett nedan som du skickar med din och prefektens underskrift till din lönespecialist på HR-avdelningen senast den 25 april.

*Till kategorin lärare hör professor, lektor, adjunkt (inbegripet gäst- och adjungerad för dessa tre kategorier), adjungerad lärare, forskarassistent, biträdande lektor, postdoktor samt seniorprofessor.

För doktorander, amanuenser och forskningsamanuenser gäller att semester ska förläggas inom anställningstiden.

Semesteruttag för TA-personal
Semesteruttag ska planeras i god tid och med hänsyn till verksamhetens behov. Ansök i så god tid som möjligt om semester så att det kan planeras in i arbetet och godkännas av din chef. Det är din chef som beslutar om när du får ta ut din semester i samråd med dig. Din chef har ansvar för att semester tas ut och om man inte kommer överens bestämmer arbetsgivaren hur semestern ska läggas ut. Hänsyn ska dock tas till dina önskemål. I samband med planering av huvudsemestern ska även eventuell föräldraledighet anmälas och planeras in. 

Som TA-personal registrerar du din önskade semester i Primula efter dialog med din chef.

Antalet semesterdagar du tjänar in skiljer sig inte åt mellan heltids- och deltidsarbetande. För dig som har koncentrerad förläggning av din arbetstid får ditt semesteruttag en kvotberäkning som är uträknad utifrån hur många arbetsdagar du arbetar i genomsnitt per vecka. Om du har frågor om kvotberäkning av semestern, kontakta din lönespecialist.