på bilder är det en grupp människor som man endast ser fötterna på.

Diskriminering, trakasserier och kränkningar

Vid Linnéuniversitetet råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och andra kränkningar. Linnéuniversitetet arbetar aktivt med förebyggande arbete genom aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen samt arbetsmiljölagen. För att Linnéuniversitetet ska vara en öppen, välkomnande och inkluderande verksamhet, måste alla studenter och medarbetare känna ett ansvar för att bidra till en god studie- och arbetsmiljö.

Här finns information om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samlat. Du finner också information om anmälan och utredning. 

Anmälan

Anmälan gällande diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling som inträffat på Linnéuniversitetet kan göras enligt följande alternativ:  

  • Du kan vända dig till prefekten på din institution för att anmäla händelser som inträffat. Prefekten har då ansvar för att utreda vad som hänt och dokumentera arbetet. Om det är prefekten du känner dig missgynnad av kan du kontakta dekan på din fakultet.
  • Registrator: En anmälan lämnas eller skickas till registrator vid Linnéuniversitetet som e-post, registrator@lnu.se, eller post till Registrator, Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö.      
  • Muntlig anmälan: Muntlig anmälan görs till koordinator för lika villkor som sedan skriver ner anmälan och skickar den till prefekt/registrator. 

Personer som upplevt eller observerat missförhållanden kan göra en anmälan. Anmälan kan inte göras anonymt. 

Vad ska anmälan innehålla?

Anmälan till Linnéuniversitetet ska innehålla: 

  • en redogörelse över vad som inträffat 
  • när det ägt rum 
  • namn på den som utsatts och hens arbetsplats/institution 
  • namn på den som påstås har utsatt och hens arbetsplats/institution
  • eventuella vittnen till händelsen

Utredning

Efter anmälan inkommit utförs en utredning av utredare som utses av chefen på universitetsledningens kansli. Utredaren informerar om vilka stödfunktioner som finns, t ex företagshälsovård och studenthälsan och ger berörda parter information om resultatet av utredning.

Utredningen redovisas skriftligt. Beslut i ärendet tas av dekan eller universitetsdirektören beroende av vart den utpekade medarbetaren har sin anställning. Åtgärder kan vara av generell eller specifik karaktär. Det kan handla om fortbildning för personal och informera studenter om regler. Disciplinnämnden kan besluta om varning eller avstängning av student. Personalansvarsnämnden kan besluta om varning, löneavdrag eller uppsägning på grund av personliga skäl, avsked, åtalsanmälan eller avstängning.