på bilder är det en grupp människor som promenerar på campus Kalmar

Diskriminering, trakasserier och kränkningar

Vid Linnéuniversitetet råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och andra kränkningar.

Ordet diskriminering brukar i vardagligt tal ofta användas om orättvis behandling av olika slag, där någon gör åtskillnad mellan olika människor. Men det som kan uppfattas som diskriminering är inte alltid diskriminering. Orättvis behandling är inte alltid diskriminering i lagens mening. 

Definition av diskriminering

Förenklat kan diskriminering förklaras i termer av att någon missgynnas eller kränks och att missgynnandet har ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering är ett komplext fenomen, eftersom det ofta sker i mer subtila former.För att en situation/ händelse i lagens mening ska vara diskriminering enligt diskrimineringslagen måste följande kriterier inträffat

  • måste vara en person som blivit missgynnad eller kränkt
  • ska finnas ett samband med en (eller flera) diskrimineringsgrund (sexuella trakasserier kräver inte detta samband)
  • måste handla om en av de former av diskriminering som beskrivs i lagen

Tips! Titta på Diskrimingeringsombudsmannens film "Det här är diskriminering" (2:16). 

Anmälan

Anmälan gällande diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling som inträffat på Linnéuniversitetet kan göras enligt följande alternativ:  

  • Du kan vända dig till prefekten på din institution för att anmäla händelser som inträffat. Prefekten har då ansvar för att utreda vad som hänt och dokumentera arbetet. Om det är prefekten du känner dig missgynnad av kan du kontakta dekan på din fakultet.
  • Registrator: En anmälan lämnas eller skickas till registrator vid Linnéuniversitetet som e-post, registrator@lnu.se, eller post till Registrator, Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö.      
  • Muntlig anmälan: Muntlig anmälan görs till koordinator för lika villkor som sedan skriver ner anmälan och skickar den till prefekt/registrator. 

Personer som upplevt eller observerat missförhållanden kan göra en anmälan. 

Vad ska anmälan innehålla?

Anmälan till Linnéuniversitetet ska innehålla: 

  • Vad som inträffat och när
  • Namn och arbetsplats på alla inblandade
  • Eventuella vittnen