Akademisk högtid

Nominering till förtjänsttecken

Förtjänsttecknen delas ut på Akademisk högtid varje år, till personer som på ett framstående sätt bidragit till att stärka visionen om den kreativa och internationella forsknings- och kunskapsmiljön som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet vid Linnéuniversitetet. Nu kan du nominera förtjänsttecken för 2025.

Förtjänsttecken innebär en utmärkelse i form av diplom och att ett belopp om 25.000 kr avsätts för forskning, kompetensutveckling eller annan aktivitet av betydelse för personens fortsatta utveckling inom universitetets verksamhet. Beloppet disponeras av den belönade inom ramen för sin tjänstgöring efter samråd med berörd institutionsledning.

Alla anställda och/eller doktorerande vid Linnéuniversitetet har möjlighet att nominera till samtliga utmärkelser. 

Tänk på att den motivering du anger ligger till grund för beredningsgruppens bedömning och utgör ramen för den motivering som sedan trycks på diplomet. Kompletterande uppgifter kan komma att inhämtas under beredningsprocessen.

Beslut om vilka som ska få Linnéuniversitetets förtjänsttecken fattas av rektor efter beredning av råd och kommittéer samt överläggning i rektorsgruppen. Vilka som tilldelas förtjänsstecken tillkännages under Akademisk högtid, berörda personer bjuds in.

Nomineringen inför 2025 har öppnat

Nomineringsperioden inför 2025 års förtjänsttecken är öppen och fram till i september 2024 tas nomineringar emot. 

Vill du nominera någon till något av förtjänsttecknen, fyll i din nominering här. 

Beslut om vilka som ska få Linnéuniversitetets förtjänsttecken fattas av rektor efter beredning av råd och kommittéer samt överläggning i rektorsgruppen. Personerna som får utmärkelsen meddelas och bjuds in till högtiden, tillkännagivelsen officiellt sker under Akademisk högtid. 

Följande kategorier och underkategorier finns:

FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

 1. Utmärkelse till framstående forskare
  Utdelas till forskare som har gjort insatser av särskild betydelse för universitetets forskning samt bidragit till att Linnéuniversitetets forskning gjorts känd i omvärlden.
  Utmärkelse: Diplom och premium på 25.000 kronor
  Ansvarig för beredning: Vicerektor för forskning.

 2. Utmärkelse för forskare eller forskarstuderande som gjort framstående insatser för samhällelig drivkraft eller för Linnéuniversitetet i världen
  Utdelas till forskare eller forskarstuderande som gjort betydande insatser vad gäller samverkan med näringslivet eller offentlig sektorn alternativt gjort universitetet känt utanför landets gränser.
  Utmärkelse: Diplom och premium på 25.000 kronor
  Ansvarig för beredning: Vicerektor för internationalisering.

 3. Utmärkelse till framstående handledare inom utbildning på forskarnivå
  Utdelas till handledare som gjort betydande insatser för universitetets utbildning på forskarnivå.
  Utmärkelse: Diplom och premium på 25.000 kronor
  Ansvarig för beredning: Vicerektor för forskning.

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

4. Utmärkelse till framstående lärare för pedagogisk skicklighet
Utdelas till lärare som har visat framstående pedagogisk skicklighet som har stor betydelse för universitetets utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Utmärkelse: Diplom och premium på 25.000 kronor
Ansvarig för beredning: Vicerektor för utbildning och lärande.

ADMINISTRATION

5. Utmärkelse för framstående administrativ gärning
Utdelas till teknisk och administrativ personal som gjort särskilda insatser som bidragit till utveckling av universitetets administration.
Utmärkelse: Diplom och premium på 25.000 kronor
Ansvarig för beredning: Universitetsdirektör. 

Här kan du ta del av regeldokumentet kring utseende av förtjänsttecken. 

Här nedan kan du ta del av vilka som mottagit förtjänsttecken tidigare år.