Kompetensutveckling och karriär

Våra medarbetares kompetensutveckling är en viktig faktor för universitetets framgång. Med kompetensutveckling avses ett medvetet och systematiskt arbete för att utveckla individers och gruppers kompetens för de behov organisationen har på kort och lång sikt.

Linnéuniversitetets kompetensutvecklingsarbete utgår från lärosätets strategi och insatserna ska därför ingå som en integrerad del i verksamhetsplaneringen på alla nivåer i organisationen.

Cheferna ansvarar för att medarbetare ska få lämpliga förutsättningar för kompetensutveckling så att varje individ uppnår den kompetens som arbetet kräver. För att systematisera och strukturera arbetet med kompetensutveckling bör varje medarbetare ha en individuell kompetensutvecklingsplan som följs upp och revideras årligen i samband med medarbetarsamtalet.

Varje medarbetare förväntas ta ett personligt ansvar och vara engagerad i att främja sin egen kompetensutveckling i relation till verksamhetens mål.

Roller och ansvarsfördelning

Lärarnas och forskarnas vetenskapliga kompetensutveckling drivs av institutionerna/fakulteterna och ansvaret ligger hos berörda prefekter/dekaner. Avdelningscheferna och kanslicheferna ansvarar för att medarbetarna uppnår ämneskompetenserna som krävs för ett professionellt arbete i respektive avdelning/kansli.

HR-chefen har ansvar för universitetsövergripande kompetensutvecklingsinsatser som rör arbetsmiljö. HR-chefen ansvarar också  för chefs- och ledarskapsutvecklingsaktiviteter. Dessa aktiviteter samordnas och kvalitetssäkras av personalutvecklingssektionen inom HR-avdelningen. Personalutvecklingssektionen arbetar också med kompetensutvecklingsinsatser på gruppnivå.

Högskolepedagogisk kompetensutveckling samordnas och kvalitetssäkras av Sektionen högskolepedagogik som ingår organisatoriskt i Universitetsbiblioteket. Sektionen högskolepedagogik ansvarar också för samordning och kvalitetssäkring av övrig  kompetensutveckling för medarbetare. Läs mer om kursutbud och evenemang på webbsidorna om Akademiskt lärarskap.

För information om planerade kompetensutvecklingsinsatser, se gärna sidan om Aktuella internutbildningar.

Universitetsövergripande kompetensutvecklingsinsatser finansieras dels genom anslagen för indirekta kostnader och dels genom interndebitering.

För mer information om kompetensutvecklingsaktiviteter kontakta gärna Yael Tågerud, utvecklingskonsult, HR-avdelningen/Sektionen  högskolepedagogik.