Kompetensutveckling och karriär

Våra medarbetares kompetensutveckling är viktig för universitetets framgång. Med kompetensutveckling avses ett medvetet och systematiskt arbete för att utveckla individers och gruppers kompetens för de behov organisationen har på kort och lång sikt.

Linnéuniversitetets kompetensutvecklingsarbete utgår från lärosätets strategi. Insatserna ska därför ingå som en integrerad del i verksamhetsplaneringen på alla nivåer i organisationen.

Cheferna ansvarar för att medarbetare ska få lämpliga förutsättningar för kompetensutveckling så att varje individ uppnår den kompetens som arbetet kräver. För att systematisera och strukturera arbetet med kompetensutveckling bör varje medarbetare ha en individuell kompetensutvecklingsplan som följs upp och revideras årligen i samband med medarbetarsamtalet.

Varje medarbetare förväntas ta ett personligt ansvar och vara engagerad i att främja sin egen kompetensutveckling i relation till verksamhetens mål.

Roller och ansvarsfördelning

Lärarnas och forskarnas vetenskapliga kompetensutveckling drivs av institutionerna/fakulteterna och ansvaret ligger hos berörda prefekter/dekaner. Avdelningscheferna och kanslicheferna ansvarar för att medarbetarna uppnår ämneskompetenserna som krävs för ett professionellt arbete i respektive avdelning/kansli.

HR-chefen har ansvar för universitetsövergripande kompetensutvecklingsinsatser som rör arbetsmiljö, t.ex. arbetsmiljöutbildning för chefer och andra personer med arbetsmiljöuppgifter, stresshantering, hjärt- och lungräddning mm. HR-chefen ansvarar också för chefs- och ledarskapsutvecklingsaktiviteter. Dessa aktiviteter samordnas och kvalitetssäkras av personalutvecklingssektionen inom HR-avdelningen. Personalutvecklingssektionen arbetar också med kompetensutvecklingsinsatser på gruppnivå.

Högskolepedagogisk kompetensutveckling samordnas och kvalitetssäkras av Sektion högskolepedagogik (SeHP).

SeHP ansvarar också för samordning och kvalitetssäkring av övrig  kompetensutveckling för alla medarbetare. Läs mer om kursutbud och evenemang som SeHP samordnar på webbsidorna om Akademiskt lärarskap.

Universitetsövergripande kompetensutvecklingsinsatser finansieras dels genom anslagen för indirekta kostnader och dels genom interndebitering.

Mer information och kontaktpersoner hittar du under respektive kompetensutvecklingsaktivitet i menyn.