Omställningsmedel

Linnéuniversitetets kollektivavtal gällande omställningsmedel syftar till att skapa ett långsiktigt lokalt omställningsarbete genom proaktiva omställningsåtgärder och andra aktiviteter som stödjer både verksamheten och arbetstagarnas utveckling.

Nedan beskrivs processen som Linnéuniversitetet och personalorganisationerna har enats om för hantering av ansökningar gällande omställningsmedel enligt kollektivavtal om lokala omställningsmedel vid Linnéuniversitetet 2019-01-01.

En partsgemensam grupp för omställningsmedel har bildats. Under 2020 består gruppen av HR-chef (Marianne Johansson-Hellström), en HR-partner (Jessica Drott), utvecklingskonsult (Yael Tågerud) samt representanter för personalorganisationerna (Jan Andersson för SACO och Lena Ahlberg för ST).

Den partgemensamma gruppen sammanträder kvartalsvis.

Sammanträdesdatum för HT2020: 17/9 och 10/12.
Sammanträdesdatum för VT2021: 18/3 och 16/6.

Ansökan ska skrivas av arbetsgivaren på blanketten Ansökan om omställningsmedel

Dekan/Prefekt/Avdelningschef/Verksamhetschef skickar in ansökan till sin HR-partner senast två veckor innan den partgemensamma gruppens beslutsmöte.

HR-partner anmäler ärendet till samordnaren för den partsgemensamma gruppen (Jessica Drott på HR-avdelningen).

Beslut skickas till berörd HR-partner som informerar sökande chef. Beslut om beviljade medel skickas för kännedom och uppföljning till Jennie Brakander Holgersson (Ekonomiavdelningen) och till Yael Tågerud (HR-avdelningen).