Linnéuniversitetets krisledning och krisstöd samt externa kontaktuppgifter

I händelse av omfattande kris eller katastrof måste universitetets krisledning mobiliseras. Universitetsledningen har det övergripande ansvaret för verksamheten medan den operativa krisledningen leder det konkreta arbetet i situationen.

Inträffar en omfattande kris eller katastrof vid Linnéuniversitetet kommer många personer inom universitetet att bli engagerade i olika arbetsuppgifter, medan krisledningen har det övergripande ansvaret för helheten. Krisstödet bistår organisationen med stöd, råd och krishantering.

Kontaktuppgifter

Krisledning

Universitetsdirektör Thérese Iveby Gardell, telefon 0470-70 87 06

Krisledningen består även av berörda avdelningschefer vid universitetsförvaltningen och berörda dekaner.

Krisstöd 

Catharina Ljungberg Johansson, HR, telefon 0470-76 72 62 eller 070-263 16 90
Maria Larsson, studenthälsan, telefon 0480-44 60 95 eller 070-606 98 11

Krisstödet består av personal från HR-avdelningen och Studenthälsan samt företagshälsovården eller kommunens POSOM grupp.

Telefonlista Krisledningsorganisationen

Samtliga anställda når telefonlistan med hela krisledningsorganisationen via S: / Gemensamt / Kris.

Krisledningen når du även via universitetets växel under kontorstid, telefon 0772-28 80 00. Efter kontorstid når du krisledningen genom att ringa till Avarn Security, 010-210 93 87.