Miljösäkerhet

Miljösäkerhetsarbete innebär att systematiskt förebygga och bekämpa olycksrisker inom miljöområdet. Framförallt avser det skydd av människa och miljö inom områdena biosäkerhet, strålskyddssäkerhet och kemikaliesäkerhet.

Biosäkerhet

Med biosäkerhet avses att skydda människor och miljö från exponering av smittförande biologiskt material från laboratorier.

Biosäkerhetsarbetet styrs av Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande mikrobiologiskt skydd mot; smitta, gifter eller överkänslighet, restriktioner vid användning av genetiskt modifierade mikroorganismer och skydd mot blodsmitta.

Bioskyddsarbetet handlar om hur hanteringen och förvaringen av mikroorganismer ska ske så att de inte medvetet kan spridas och därigenom orsaka skador för människor eller miljön.

Strålskyddssäkerhet

Med strålskyddssäkerhet avses skydd av människa och miljö mot skadlig verkan av radioaktiv strålning genom skyddsåtgärder samt begränsning av stråldoser, exponeringsrisker och spridning. Läs mer i vår handbok för strålskyddssäkerhet.

Kemikaliesäkerhet

Med kemikaliesäkerhet menas att verksamheten ska följa regler kring användning, förvaring och avfallshantering för kemikalier och brandfarliga varor.

För vissa kemikalier krävs särskilt tillstånd för att de ska få användas. Med "farliga kemikalier" menas att innehållet kan medföra en ökad risk för skador på människa eller miljö om de hanteras ovarsamt. Kemikalier klassificeras därmed och deras egenskaper framgår av ett särskilt säkerhetsdatablad som följer med leveransen.

Linnéuniversitetet är skyldigt att förteckna alla egna kemikalier i ett särskilt register.